Tekin ile Tanrıkulu'dan Cumhurbaşkanı'na hakaret ile ilgili Kanun Teklifi

İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ile Sezgin Tanrıkulu, Cumhurbaşkanı'na hakaret ile ilgili Kanun Teklifi verdi.

Türk Ceza Kanunun 299 uncu Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi şöyle:

"GENEL GEREKÇE
Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik sürecinde gerçekleştirilmesi gereken en önemli faaliyetlerin başında kişi hak ve özgürlüklerinin genişletilmesi ve özellikle ifade özgürlüğünün gerçek anlamda tesis edilmesi gelmektedir.

Bu bağlamda kişilerin olumlu eleştiri hakkı kadar olumsuz eleştiri hakkının da tam anlamıyla sağlanması gerekmektedir. Bu düşünceden hareketle, demokratikleşme süreci içerisinde kişilere özellikle siyasi kişiliklerin gerçekleştirdiği veya gerçekleştirmediği işlem ve eylemlerle ilgili olarak toplum tarafından olumlu veya olumsuz eleştiri hakkının genişletilerek tahkir sonucunu doğurmayacak şekilde eleştiri hakkı tanınması için işbu teklif hazırlanmıştır. Zira özellikle siyasi kişiliklerin her tür eleştiriye açık olması ve en azından eleştiri sorumluluğunu sonuna kadar taşıması gerekmektedir.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda Cumhurbaşkanı için özel olarak düzenlenmiş olan 299.  maddenin yürürlükten kaldırılması halinde, Cumhurbaşkanı'nın da toplumumuzun herhangi bir ferdi gibi eleştiri sınırlarını aşar mahiyette bir eylemle karşı karşıya kaldığında tüm hukuki haklarını kullanabileceği sabittir. Bu yolla Cumhurbaşkanı'nın görevinden dolayı olmasa dahi şahsına karşı gerçekleştirilen eylemleri herhangi bir kişiden farklı usullere tabi tutmanın eşitlik ilkesine aykırı olduğu, mevcut düzenlemenin özellikle ifade özgürlüğü bakımından ciddi bir sorun yarattığı aşikardır.

Bu nedenledir ki, 26.09.2004 tarihli 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun "Cumhurbaşkanına Hakaret" başlıklı 299'uncu maddesinin yürürlükten kaldırılarak, yine aynı kanunun her vatandaşa uygulanan hukuk kuralları çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir.

Türk Ceza Kanunun 299'uncu maddesinin yürürlükten kaldırılması hakkında kanun
MADDE 1- 26/9/2004 tarihli ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun 299'uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür."

    Perşembe, 17 Mart 2016 15:02
Yandex.Metrica