Gürsel Tekin atanamayan memurlar için araştırma önergesi verdi

CHP Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, atanamayan meslek grupları, insangücü ve istihdam politikalarına dair konunun detaylıca incelenmesi ve gerekli politikaların oluşturulması amacıyla anayasanın 98.inci, içtüzüğünün 104 ve 105 maddeleri uyarınca bir meclis araştırması açılmasını istedi.

CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, atanamayan meslek gruplarının ülkenin kanayan yarası olduğu ve hükümetin bu konuda hiçbirşey yapmadığını belirterek TBMM Başkanlığı'na atanmayan meslek grupları, insangücü ve istihdam politikalarına dair konunun detaylıca incelenmesi ve gerekli politikaların oluşturulması amacıyla araştırma önergesi sundu.

Türkiye'nin üyesi olduğu Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) insan onuruna yakışır çalışma koşullarının yaygınlaştırılmasını temel hedeflerinden biri olarak benimsediğini belirten Tekin,  ayrıca İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 23'te insan onuruna yakışır işi açıkça tarif ederek;
"Herkesin çalışma, işini serbestçe seçme, adaletli ve elverişli koşullarda çalışma ve işsizliğe karşı korunma hakkı vardır.
Herkesin, herhangi bir ayrım gözetmeksizin, eşit işe eşit ücrete hakkı vardır.
Herkesin kendisi ve ailesi için insan onuruna yaraşır ve gerekirse her türlü sosyal koruma önlemleriyle desteklenmiş bir yaşam sağlayacak adil ve elverişli bir ücrete hakkı vardır.
Herkesin çıkarını korumak için sendika kurma ve sendikaya üye olma hakkı vardır.
Türkiye, temel bir insan hakkı olan çalışma hakkını düzenli olarak ihlal etmektedir. Özellikle genç yurttaşlar, tabiri caizse işsizlik kırbacıyla terbiye edilip,  yoğun çalışma koşulları altında, daha esnek ve güvencesiz çalışma biçimlerine mahkûm edilmektedir.  Bin bir emekle üniversite sınavını kazanan ve zorluklarla üniversitelerde okuyan gençlerimiz iş bulamayıp, atanamayıp, işsizlik gerçeğiyle yüz yüze kalmaktadır. Örneğin, her 4 işsizden 1'i yükseköğretim mezunudur.
Toplumsal yaşamda karşılığı olduğu ve eksikliği hissedildiği halde ön lisans sosyal hizmetler, danışmanlık veya lojistik bölümlerinden, idari ve iktisadi bilimler mezunlarına, eğitim bilimlerinden, mühendislik fakülteleri mezunlarına kadar binlere donanımlı yükseköğrenim mezunu uzmanlık alanlarına dair kadro açılmasını beklemektedir.
Türkiye'de eğitimin büyük oranla kamu eliyle yürütülmesinden ötürü,  istihdam politikalarının düzenlenmesi de yine kamu kurumlarına düşmektedir. Buna ve konunun meclis genel kurulunda defalarca gündeme taşınmasına rağmen, Yüksek Öğrenim Kurumu ve ilgili bakanlıklar insan gücü politikaları hakkında gereken düzenlemeleri gerçekleştirmekten özenle imtina etmiştir.
Bu bağlamda,  insangücü ve istihdam politikalarının tüm boyutlarıyla araştırılıp, gerekli önlemlerin ivedilikle alınması için bu araştırma önergesinin kabulü büyük önem taşımaktadır ve hükümet üzerine düşen görevi yerine getirmek durumundadır." dedi.

    Cuma, 13 Mart 2015 13:34
Yandex.Metrica