Ağbaba'dan nefret suçları kapsamında işlenen suçların cezalarının artırılmasına ilişkin kanun teklifi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, nefret suçları tanımı yapılarak bu kapsamda işlenen suçların cezalarının artırılması amacıyla hazırladığı kanun teklifini TBMM’ye sundu.

Nefret Suçlarının mağdura yönelik ya da mağdurun ait olduğu grup, topluluk veya kimliklere yönelik önyargıdan kaynaklanan şiddet içerikli eylemler olarak tanımlandığı teklif gerekçesinde ayrıca son dönemde toplumsal kutuplaşma ve ötekileştirmenin toplumda derinleştiği; kadınlara, mültecilere, farklı inançtan toplum kesimlerine yönelik şiddet içerikli eylemlerin arttığı vurgulandı.

Kanun teklifi ile kasten adam öldürme, yaralama, işkence, cinsel saldırı, mala zarar verme, ibadethane ve mezarlıklara zarar verme gibi suçların nefret saikiyle işlenmesi durumunda cezanın artırılarak nitelikli hal kapsamına alınması öngörülüyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba’nın Kanun Teklifi şöyle:

"TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

5237 Sayılı Türk Ceza Kanun’unda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

Veli AĞBABA
Malatya Milletvekili

GENEL GEREKÇE

Anayasanın 10. Maddesi herkesin dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetmeksizin kanun önünde eşit olduğunu belirtmektedir. Ayrıca, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 3. Maddesi de adalet ve kanun önünde eşitlik ilkesini koruma altına almıştır. Ancak, “nefret saikiyle” işlenen suçlara yönelik herhangi bir düzenlemenin mevcut mevzuatımızda yer almaması çok ciddi bir eksiklik olarak değerlendirilmelidir.

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyük bir çoğunluğu nefret saikiyle işlenen suçlar için ceza kanunlarında ağırlaştırıcı hükümler koymuş veya ayrı bir Nefret Suçları Yasası çıkarmışlardır. Sadece Avrupa Birliği değil, aynı zamanda Avrupa Konseyi üyesi ülkelerde nefret suçları için ayrı yasa ve politikalar belirlenmektedir. Nefret suçlarının farklı bir cezai müeyyideye tabi tutulması gerektiği; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin değişik kararlarında da dile getirilmiştir.

Son yıllarda ülkemizde özellikle kadın cinayetlerinden, mültecilere yönelik ayrımcılığa kadar uzanan bir kutuplaşma ve ötekileştirmenin toplumda derinleştiği gözlemlenmektedir. Özgecan Aslan’ın geçtiğimiz Şubat ayında katledilmesi, Mart ayında Konya’da Sudanlılara karşı yapılan ırkçılık, Alevilere yönelik ayrımcılık gibi olaylar, 2015 Türkiyesi’nde nefret suçlarının acilen üzerinde durulması gereken önemli bir sorun olduğunun göstergesidir.

Nefret suçları mağdura ya da mağdurun ait olduğu grup, topluluk ve/veya kimlik ile ilgili önyargıdan kaynaklanan şiddet içerikli eylemlerdir. Bu tip şiddet eylemlerin cezasız kalması toplumsal barışın bozulmasına yol açmaktadır. Nefret suçları ile etkili bir mücadele, adli makamlarca yürütülecek etkin soruşturma ve kovuşturma ile birlikte ceza kanunlarında çok ciddi yaptırıma bağlanması gerekir; çünkü nefret suçlarında mağdurla aynı özelliklere ve aidiyet duygusuna sahip toplumsal grup etkilenir. Bu gruba veya topluluğa ait kimse saldırının mağduru kendileriymiş gibi hisseder ve gelecekte muhtemel yeni saldırıların da potansiyel mağduru oldukları hissiyatına sahip olurlar.

Bu nedenle hukuk sistemimizde nefret saikinin ve nefret suçunun ayrıca tanımlanarak daha ağır yaptırımla karşılanması gerekmektedir.

Bu Kanun Teklifi ile ceza kanunda yapılacak değişiklikler ile nefret suçları tanımlanmakta ve ceza kanunun ilgili maddelerinde ağırlaştırılmış yaptırımlara yer verilecektir.

5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU’NUN
BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

MADDE 1-5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 6. maddesine, (j) fıkrasından sonra gelmek zere (k) fıkrası eklenmiştir.
k) Nefret saiki deyiminden dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, cinsel yönelim, yaş engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep farklılığından gibi nedenlerden kaynaklanan nefret nedeniyle bu kanunda sayılan suçlardan birine hedef olması anlamına gelir.

MADDE 2-5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 82. maddesinin 1. fıkrasının (k) bendinden sonra gelmek üzere (l) fıkrası eklenmiştir.
l) Nefret ve ayrımcılık saikiyle

MADDE 3-5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 86. maddesinin 3. fıkrasının (e) bendinden sonra gelmek üzere (f) fıkrası eklenmiştir.
f) Nefret saikiyle,

MADDE 4-5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 94. maddesinin 2. fıkrasının (b) bendinden sonra gelmek üzere (c) fıkrası eklenmiştir.
c) veya nefret saikiyle,

MADDE 5-5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 96. maddesinin 2. fıkrasının (b) bendinden sonra gelmek üzere (c) fıkrası eklenmiştir.
c) Nefret saikiyle,

MADDE 6-5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 102. maddesinin 3. fıkrasının (e) bendinden sonra gelmek üzere (f) bendi eklenmiştir.
f) Nefret saikiyle,

MADDE 7-5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 103. maddesinin 3. fıkrasının (e) bendinden sonra gelmek üzere (f) bendi eklenmiştir.
f) Nefret saikiyle,

MADDE 8-5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 105. maddesinin 2. fıkrasının (e) bendinden sonra gelmek üzere (f) bendi eklenmiştir

f) Nefret saikiyle,

MADDE 9-5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 109. maddesinin 3. fıkrasının (f) bendinden sonra gelmek üzere (g) bendi eklenmiştir

g) Nefret saikiyle,

MADDE 11-5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 119. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendinden sonra gelmek üzere (f) bendi eklenmiştir

f) Nefret saikiyle,

MADDE 12-5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 125. maddesinin 3. fıkrasının (c) bendinden sonra gelmek üzere (d) bendi eklenmiştir

d) Nefret saikiyle,

MADDE 13-5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 137. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinden sonra gelmek üzere (c) bendi eklenmiştir

c) Nefret saikiyle,

MADDE 14-5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 149. maddesinin 1. fıkrasının (h) bendinden sonra gelmek üzere (i) bendi eklenmiştir

i) Nefret saikiyle,

MADDE 15-5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 152. maddesinin 2. fıkrasının (c) bendinden sonra gelmek üzere (d) bendi eklenmiştir

d) Nefret saikiyle,

MADDE 16-5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 153. maddesinin 3. fıkrası aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

(3) Birinci ve ikinci fıkralardaki fiillerin, ilgili dini inanışı benimseyen toplum kesimini tahkir maksadıyla veya nefret saikiyle işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte biri oranında artırılır.

MADDE 17-5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 185. maddesinin 2. fıkrası aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

(2) Yukarıdaki fıkrada belirtilen fiillerin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak veya nefret saikiyle işlenmesi halinde, üç aydan bir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

MADDE 18-5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 213. maddesinin 2. fıkrası aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

(2) Suçun silahla veya nefret saikiyle işlenmesi halinde, verilecek ceza, kullanılan silahın niteliğine göre yarı oranına kadar artırılabilir.
MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1-5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 6. maddesine, (j) fıkrasından sonra gelmek üzere (k) fıkrası eklenerek Kanun’da yapılan değişikliklerde kullanılan "Nefret suçları" kavramının tanımı yapılmıştır.

MADDE 2-5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 82. maddesinin 1. fıkrasının (k) bendinden sonra gelmek üzere (l) fıkrası eklenerek "nefret ve ayrımcılık saiki" kasten öldürme suçunun nitelikli hallerinden biri olarak belirtilmiş ve caydırıcılık unsuru olarak eklenmiştir.

MADDE 3-5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 86. maddesinin 3. fıkrasının (e) bendinden sonra gelmek üzere (f) fıkrası eklenerek "nefret saiki" kasten yaralama suçu kapsamına alınmışve caydırıcılık unsuru olarak eklenmiştir.

MADDE 4-5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 94. maddesinin 2. fıkrasının (b) bendinden sonra gelmek üzere (c) fıkrası eklenerek "nefret saiki" işkence kapsamına alınmış ve caydırıcılık unsuru olarak eklenmiştir.

MADDE 5-5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 96. maddesinin 2. fıkrasının (b) bendinden sonra gelmek üzere (c) fıkrası eklenerek "nefret saiki" eziyet kapsamına alınmış ve caydırıcılık unsuru olarak eklenmiştir.

MADDE 6-5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 102. maddesinin 3. fıkrasının (e) bendinden sonra gelmek üzere (f) bendi eklenerek "nefret saiki" cinsel saldırı kapsamına alınmış ve ve caydırıcılık unsuru olarak eklenmiştir.

MADDE 7-5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 103. maddesinin 3. fıkrasının (e) bendinden sonra gelmek üzere (f) bendi eklenerek "nefret saiki" çocuklara yönelik cinsel istismar kapsamına alınmış ve caydırıcılık unsuru olarak eklenmiştir.

MADDE 8-5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 105. maddesinin 2. fıkrasının (e) bendinden sonra gelmek üzere (f) bendi eklenerek "nefret saiki" cinsel taciz kapsamına alınmış ve caydırıcılık unsuru olarak eklenmiştir.

MADDE 9-5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 109. maddesinin 3. fıkrasının (f) bendinden sonra gelmek üzere (g) bendi eklenerek "nefret saiki" kişiyi hürriyetinden yoksun kılma kapsamına alınmış ve caydırıcılık unsuru olarak eklenmiştir.

MADDE 11-5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 119. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendinden sonra gelmek üzere (f) bendi eklenerek "nefret saiki" ortak hüküm kapsamına alınmış ve ve caydırıcılık unsuru olarak eklenmiştir.

MADDE 12-5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 125. maddesinin 3. fıkrasının (c) bendinden sonra gelmek üzere (d) bendi eklenerek "nefret saiki" hakaret kapsamına alınmış ve ve caydırıcılık unsuru olarak eklenmiştir.

MADDE 13-5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 137. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinden sonra gelmek üzere (c) bendi eklenerek "nefret saiki" özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar kapsamında nitelikli hal olarak belirtilmiş ve caydırıcılık unsuru olarak eklenmiştir.

MADDE 14-5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 149. maddesinin 1. fıkrasının (h) bendinden sonra gelmek üzere (i) bendi eklenerek "nefret saiki" nitelikli yağma kapsamına alınmış ve caydırıcılık unsuru olarak eklenmiştir.

MADDE 15-5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 152. maddesinin 2. fıkrasının (c) bendinden sonra gelmek üzere (d) bendi eklenerek "nefret saiki" mala zarar vermenin nitelikli hali kapsamına alınmış ve caydırıcılık unsuru olarak eklenmiştir.

MADDE 16-5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 153. maddesinin 3. fıkrasının değiştirilmesi ile "nefret saiki" ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme kapsamına alınmış ve caydırıcılık unsuru olarak eklenmiştir.

MADDE 17-5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 185. maddesinin 2. fıkrasının değiştirilmesi ile "nefret saiki" kamunun sağlığına karşı suçlar kapsamında zehirli madde katma olarak belirtilmiş ve caydırıcılık unsuru olarak eklenmiştir.

MADDE 18-5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 213. maddesinin 2. fıkrasının değiştirilmesi ile "nefret saiki" kamu barışına karşı suçlar kapsamında halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit olarak belirtilmiş ve caydırıcılık unsuru olarak eklenmiştir."

Anahtar Kelimeler
    Cuma, 11 Aralık 2015 12:43

Bağlantılı Konular