Matkap: “Bir torba yasa ile mühendis ve mimarların mesleki örgüt aracılığıyla demokratik katılım hakları ellerinden alınıyor”

Genel Başkan Yardımcısı Nihat Matkap bir torba yasa ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun bir maddesinde değişiklik yapılması hakkında yazılı bir açıklama yaparak “TBMM’nde AKP oylarıyla alelacele benimsenen yeni bir “torba yasa” içine sıkıştırılan bir düzenleme ile, TMMOB üyesi mühendis ve mimarların meslek örgütleri aracılığıyla demokratik katılım hakları kısıtlanmak istenmektedir.” dedi.

Matkap açıklamasında şöyle dedi: “Mevcut anayasaya göre kamu kurumu niteliği tanınan, bilimsel-mesleki bilgi birikimini ve örgütlü gücünü kamu yararına sunmak için faaliyet yürüten mühendis, mimar ve şehir plancıları odalarının, harita, plan, etüd ve projeleri toplum yararına inceleyip onay ve izin verme yetkileri ortadan kaldırılıp tüm izin yetkileri merkezde bakanlık bünyesinde toplanmaya çalışılmaktadır. Oysa çağdaş demokrasilerde, uzmanlık bilgi ve deneyimini ilgili her tür kararda etkili kılabilmek için, örgütlü toplum kuruluşlarının ve yerel birimlerinin özerk onay yetkileri sınırlandırılmaya değil, tam tersine genişletilmeye çalışılır.

Yapılmaya çalışılan düzenlemenin gerekçeleri arasında, imar mevzuatına aykırılık hakkında bakanlıkça işlem yapılabilmesini ve kentsel asgari standartların çevre düzeni planı ile belirlenebilmesini sağlamak sayılmaktadır. AKP iktidarının 11 yıllık uygulamaları, imar mevzuatına aykırılığın ve çevre düzeni planlarıyla uyumsuzlukların asıl kaynağının bizzat merkezi yönetim olduğunun örnekleriyle dolu iken; AKP iktidarının gerçekte, yerinden yönetim kuruluşları belediyeler ile bilimsel-teknik alanların meslek örgütleri TMMOB’ne bağlı odaların yetki ve görevlerini ellerinden almayı arzu ettiği anlaşılmaktadır.

Katılımcı demokrasiye, yerinden yönetim ilkelerine, mesleki uygulamalarının bilimsel ilkeler ve toplum çıkarı adına denetlenmesine ve mevcut anayasaya aykırılığı kuşku götürmez olan bu yeni oldubitti değişiklik girişimine, hukuki ve demokratik her yola başvurularak karşı çıkılacaktır.”

    Cumartesi, 13 Temmuz 2013 11:39

Bağlantılı Konular