"Türkiye'nin ölümlü iş kazalarında Avrupa'da 1. sırada olduğu doğru mudur?"

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, Başbakana sordu: "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin pozitif bilimlerle, özellikle tıp bilimleri ve mühendislik bilimleri ile doğrudan bağlantısı inkâr edilemez bir gerçeklik olduğu halde iş yaşamında bu bilimlerin katkısını önleyen düzeneklerin işletilmesinde neden ısrar edilmektedir?"

Levent Gök'ün soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını, Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince arz ederim.

Levent Gök
Ankara Milletvekili
CHP Grup Başkanvekili

1- Son 10 yılda ülkemizde meydana gelen İş kazalarının işkollarına göre dağılımı yıllar itibariyle nedir?
2- Bu iş kazalarında ölüm sayısı nedir? Yaralanmalı iş kazası sayısı nedir?
3- Son 10 yılda ülkemizde ortaya çıkan meslek hastalıklarının iş kollarına göre dağılımı nedir?
4- İş Güvenliği Yasasında yapılan değişikliklere karşın İş Kazalarının ve Meslek Hastalıklarının artış nedenlerini saptamak üzere meslek odalarıyla birlikte bir çalışma yürütülmesini ve sonuçlandırılmasını düşünüyor musunuz?
5- İş Kazalarının ve Meslek Hastalıklarının artmasında dizginlenmeyen aşırı kâr hırsının, sendikasızlaştırmanın, taşeronlaştırmanın, ağır çalışma koşullarının, kadın, genç ve çocuk emeğinin sömürülmesinin ve kayıt dışı istihdamın başlıca etkenler olduğu yolunda yapılan uyarıları dikkate almayı düşünüyor musunuz?
6- İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin pozitif bilimlerle, özellikle tıp bilimleri ve mühendislik bilimleri ile doğrudan bağlantısı inkâr edilemez bir gerçeklik olduğu halde iş yaşamında bu bilimlerin katkısını önleyen düzeneklerin işletilmesinde neden ısrar edilmektedir?
7- İş Güvenliği uzmanı, İşyeri Hekimi ve diğer sağlık personelinin işyerlerine verdikleri hizmet süresinin sürekli olarak azaltılmasının gerekçesi nedir?
8- İş Kazalarını ve Meslek Hastalıklarını azaltmak yerine uzman, hekim ve diğer sağlık personelinin işyerlerine maliyetini düşürmeye yönelik politikalar izlendiği iddialarına karşı inandırıcı, somut verilere dayalı bir yanıtınız var mıdır? Varsa kamuoyu ile paylaşmayı düşünüyor musunuz?
9- Türkiye'nin ölümlü iş kazalarında Avrupa'da 1. sırada olduğu doğru mudur? Utanılası bu tablodan çıkmak için Sendikalar, Üniversiteler, TMMOB, TTB, ÇSGB ve Sağlık Bakanlığı'nın katılacağı idari ve mali açıdan bağımsız olarak düzenleme ve denetim yapabilecek, çoğunluğu emek bileşenlerinden oluşan bir yapılanma önerilerine nasıl bakıyorsunuz?
10- Uzman, hekim, diğer personel ve sağlık personelinin işyerlerine yürüttüğü çalışmaların sendikalar ve ilgili meslek kuruluşları tarafından denetlenmesi konusundaki görüşünüz nedir? Bu konudaki görüşünüzü açık ve net olarak kamuoyu ile paylaşacak mısınız?"

    Cuma, 15 May 2015 13:03

Bağlantılı Konular