"İl Encümeni'nin Urla'daki villaların yıkımı için karar aldığı iddiası doğru mudur?"

Sezgin Tanrıkulu, Çevre ve Şehircilik Bakanı'na sordu: "Urla villalarıyla ilgili alanın 2014 tarihli Manisa-İzmir Çevre Düzeni Planı'nda tarım alanı olarak belirlenmesinin nedeni nedir?Bakanlıkça 11 Şubat 2015 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planın, Urla villalarıyla ilgili alanın SİT derecesinin düşürülmesi amacıyla mı düzenlenmiştir?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın İdris Güllüce tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin Tanrıkulu
İstanbul Milletvekili

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu adına açıklama yapan Özlem Şenyol Kocaer, Şehir Plancıları Odası, Peyzaj Mimarları Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası ve Çevre Mühendisleri Odası olarak Urla villalarıyla ilgili alanın SİT derecesinin düşürülmesine yönelik açtıkları dava sonuçlanmadan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan imar planının hukuku yanıltmak üzere ve kaçak olarak yapılan villaları yasallaştırmak adına onaylandığını söyledi. Kocaer, ayrıca Urla villalarını kapsayan planın, korunan alanlarda hazırlanacak planlara dair yönetmelik hükümlerine uygun hazırlanmadığını söyledi. Urla villalarının bulunduğu alanın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2014 tarihli Manisa-İzmir Çevre Düzeni Planı'nda tarım alanı olarak belirlendiğine dikkat çeken Kocaer, "Urla'da 16 kaçak yapının ruhsatlı hale getirilmesi ve korunması gerekli bu doğal alanımızı yok etme girişimleri, son noktasına kadar zorlanmış ve hukuk, mevzuat adeta bu çirkin duruma alet edilmiştir" dedi. Bakanlıkça 11 Şubat 2015 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı'nın; Urla villalarındaki gayrimeşru ve hukuksuz yapılaşmanın, yine hukuksuz bir şekilde SİT derecesinin düşürülmesi yolu ile meşrulaştırılmasının altyapısının hazırlandığı iddia edilmektedir. Kapatılan İzmir İl Genel Meclisi'nin son başkanı Serdar Değirmenci ise Özel İdare kapatılmadan önce İl Encümeni'nin Urla'daki villaların yıkımı için karar aldığını, ancak uygulamaya konulmadığını, para cezaları verildiğini söyledi.

Bu bağlamda;
1- Urla villalarıyla ilgili alanın 2014 tarihli Manisa-İzmir Çevre Düzeni Planı'nda tarım alanı olarak belirlenmesinin nedeni nedir?
2- Bakanlıkça 11 Şubat 2015 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planın, yönetmelik hükümlerine uygun hazırlanmadığı iddası doğru mudur?
3- Bakanlıkça 11 Şubat 2015 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planın, Urla villalarıyla ilgili alanın SİT derecesinin düşürülmesi amacıyla mı düzenlenmiştir?
4- Bakanlıkça 11 Şubat 2015 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı hangi amaçla düzenlenmiştir?
5- Urla villalarıyla ilgili alanın SİT derecesinin 1'den 3 ‘e düşürülmek istenmesinin gerekçesi nedir?
6- 2014 tarihli Manisa-İzmir Çevre Düzeni Planı'nda tarım alanı olarak belirlenmesinin amacı Urla villalarını meşrulaştırmak mıdır?
7- İl Encümeni'nin Urla'daki villaların yıkımı için karar aldığı iddiası doğru mudur?
8- İddia doğru ise karar neden uygulanmamıştır?
9- Urla villalarına para cezası verildiği iddiası doğru mudur?"

    Cumartesi, 14 Şubat 2015 10:36

Bağlantılı Konular