Erdoğan Toprak Ulusal Marka Ajansı kurulmasını önerdi

Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak Türkiye’de mevcut boşluğu doldurmak, markalaşma ve yeni markalar yaratılması yanında mevcut marka ve değerlerin de korunmasını sağlamak üzere Ulusal Marka Ajansı kurulmasını önerdi.

Toprak ‘Markaların Korunması’ hakkında kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılması yönünde TBMM Başkanlığı’na verdiği kanun değişikliği teklifinde ayrıca bir Ulusal Marka Ajansı’nın kurulmasını teklif etti.

Toprak değişiklik teklifinin gerekçesinde “Bu kanun teklifi ile, bir taraftan Marka Müzesi kurularak ülkemizin sahip olduğu kendine has değerlerin korunarak yaşatılması, diğer taraftan Ulusal Marka Ajansı oluşturularak uluslararası alanlarda rekabet gücüne sahip markalarımızın oluşturulması sağlanacaktır.” dedi.

Erdoğan Toprak ve İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin TBMM Başkanlığı’na birlikte verdiği değişiklik teklifi ve gerekçesi şöyle;

“TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Marka Müzesi Kurulması ve Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifimiz Gerekçesi ile birlikte ektedir.

Gereğini saygılarımızla arz ederiz.

Rahmi Aşkın TÜRELİ                                                     Erdoğan TOPRAK

İzmir Milletvekili                                                         İstanbul Milletvekili

Gerekçe:
Türkiye ekonomisinin üretim ve ihracat stratejisinin, yüksek katma değerli mal ve hizmet üretiminde uzmanlaşma ve bilgi toplumuna dönüşme perspektifinde oluşturulması ve uygulanması büyük önem arz etmektedir. Bu çerçevede, üretim ve ihracatta teknoloji yoğunluğunun artırılması, Ar-Ge ve inovasyon (yenilikçilik) faaliyetlerinin artırılması ve bu kapsamda uluslararası alanda rekabet gücüne sahip ve marka değeri yüksek ürünlerin ortaya konulması gerekmektedir.

Konuya bu çerçevede bakıldığında, markalaşma faaliyetleri Türkiye ekonomisi açısından büyük önem taşımaktadır. Üretim ve ihracat yapısının dönüştürülmesi, markalaşma sürecinin hızlandırılması, markalaşmaya ilişkin yeterli altyapı ve yüksek standartların oluşturulması ve markalaşma faaliyetlerinde ulusal firmalarımıza yeterli desteklerin sağlanması için bu konuyla görevli bir kurumun oluşturulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaç, Türkiye’nin yatırım ortamının uluslararası çevrelerde tanıtılması amacı ile de büyük paralellikler taşıyacaktır. Bu çerçevede, söz konusu görevleri yerine getirecek bir “Ulusal Marka Ajansı” kurulması uygun olacaktır.

Diğer taraftan, geçmişten günümüze değişik sektörlerde faaliyet gösteren ve ekonomimizin gelişmesine katkıda bulunan markaların sanatsal ortamlara taşınarak sunulması, bir taraftan ülkemizin tanıtımı açısından yararlı olurken, diğer taraftan ülkemizde marka bilincinin artırılması hedefine önemli katkılar sağlayacaktır. Buna ilaveten, Türkiye’nin geçmişten bugüne yarattığı markaların süreçleriyle birlikte bir bütün halinde sanatsal ortamlarda ve çağdaş sanatsal disiplinlerle sunulması da ülkemizin tüm sektörlerde ulaştığı noktayı açık bir biçimde ortaya koyacaktır. Bu çerçevede, Türkiye’nin marka macerasını sanatsal ortamlara taşıyacak bir “Marka Müzesi” oluşturulması uygun olacaktır.

Özet olarak, bu kanun teklifi ile bir taraftan Marka Müzesi kurularak ülkemizin sahip olduğu kendine has değerlerin korunarak yaşatılması, diğer taraftan Ulusal Marka Ajansı oluşturularak uluslararası alanlarda rekabet gücüne sahip markalarımızın oluşturulması sağlanacaktır.

MARKA MÜZESİ KURULMASI VE MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- Türkiye’nin marka macerasının sanatsal ortamlara taşınması, Türkiye’de marka bilincinin artırılması ve uluslararası alanda güçlü markaların yaratılması hedefine katkı sağlamak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olarak merkezi Ankara’da bulunan bir “Marka Müzesi” kurulmuştur.

MADDE 2- 24/6/1995 tarihli ve 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 1- (1) Merkezi Ankara’da bulunan bir “Ulusal Marka Ajansı” kurulmuştur.

(2) Teşkilat, çalışma, görev, yetki ve sorumluluklarla ilgili hususlar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. “

    Cuma, 05 Temmuz 2013 12:34

Bağlantılı Konular