"2 yıl önce verdiğim teklif yasalaşsaydı 16 yaşındaki çocuk gözaltına alınıp tutuklanmazdı"

Sezgin Tanrıkulu: "2 yıl önce vermiş olduğum yasa teklifi de bu bağlamda değerlendirilmesi gereken, cumhurbaşkanı dahil herkesin eşit yurttaş olabilmesi için gerekli bir değişikliktir. Bu ve benzeri tüm yasa tekliflerimiz iktidar tarafından komisyonlarda bekletilmekte ve Türkiye'nin özgürlük haritasında daha da karanlık noktalara gitmesine sebep olunmaktadır."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun konuyla ilgili yazılı açıklaması şöyle;

"Ne yazık ki,16 yaşında bir çocuk polisler tarafından okulundan "CUMHURBAŞKANINA HAKARET" suçu işlediği iddiasıyla gözaltına alınmış ve sonrasında tarihte görüşmemiş bir şekilde yaşına, atılı suça, AİHM kararlarına, hukuka bakmaksızın tutuklanmıştır. Takipçisi olduğum bu süreçle de bağlantılı olan 19.06.2012 tarihinde T.B.M.M. Başkanlığı'na sunmuş olduğum ve Cumhurbaşkanına Hakaret suçunun kaldırılmasına ilişkin yasa teklifi hala komisyonda bekletilmektedir. 2012 yılında vermiş olduğum yasa teklifi yasalaşmış olsaydı bugün 16 yaşında bir çocuk eşi benzeri görülmemiş bir şekilde okulundan polislerce alınmayacak; hukuk kuralları ve AİHM içtihatları doğrultusunda tutuklanmayacaktı.

2 yıl önce vermiş olduğum yasa teklifi de bu bağlamda değerlendirilmesi gereken, cumhurbaşkanı dahil herkesin eşit yurttaş olabilmesi için gerekli bir değişikliktir. Bu ve benzeri tüm yasa tekliflerimiz iktidar tarafından komisyonlarda bekletilmekte ve Türkiye'nin özgürlük haritasında daha da karanlık noktalara gitmesine sebep olunmaktadır.

Bu nedenle, her gün daha da olumsuz sonuçlar doğuran ifade özgürlüğü konusundaki engelleri aşmak ve daha fazla özgürlük için daha fazla çalışacağız ve tüm sürecin takipçisi olacağız."


"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Türk Ceza Kanunun 299 uncu Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifim ve gerekçesi ektedir.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

Dr. M. Sezgin TANRIKULU
CHP İstanbul Milletvekili

Genel Gerekçe
Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik sürecinde gerçekleştirilmesi gereken en önemli faaliyetlerin başında kişi hak ve özgürlüklerinin genişletilmesi ve özellikle ifade özgürlüğünün gerçek anlamda tesis edilmesi gelmektedir.

Bu bağlamda kişilerin olumlu eleştiri hakkı kadar olumsuz eleştiri hakkının da tam anlamıyla sağlanması gerekmektedir. Bu düşünceden hareketle, demokratikleşme süreci içerisinde kişilere özellikle siyasi kişiliklerin gerçekleştirdiği veya gerçekleştirmediği işlem ve eylemlerle ilgili olarak toplum tarafından olumlu veya olumsuz eleştiri hakkının genişletilerek tahkir sonucunu doğurmayacak şekilde eleştiri hakkı tanınması için işbu teklif hazırlanmıştır. Zira özellikle siyasi kişiliklerin her tür eleştiriye açık olması ve en azından eleştiri sorumluluğunu sonuna kadar taşıması gerekmektedir.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda Cumhurbaşkanı için özel olarak düzenlenmiş olan 299 uncu maddenin yürürlükten kaldırılması halinde, Cumhurbaşkanının da toplumumuzun herhangi bir ferdi gibi eleştiri sınırlarını aşar mahiyette bir eylemle karşı karşıya kaldığında tüm hukuki haklarını kullanabileceği sabittir. Bu yolla Cumhurbaşkanı'nın görevinden dolayı olmasa dahi şahsına karşı gerçekleştirilen eylemleri herhangi bir kişiden farklı usullere tabi tutmanın eşitlik ilkesine aykırı olduğu, mevcut düzenlemenin özellikle ifade özgürlüğü bakımından ciddi bir sorun yarattığı aşikardır.

Bu nedenledir ki, 26.09.2004 tarihli 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun "Cumhurbaşkanına Hakaret" başlıklı 299 uncu maddesinin yürürlükten kaldırılarak, yine aynı Kanunun her vatandaşa uygulanan hukuk kuralları çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir.
    
Türk Ceza Kanunun 299'ncu maddesinin yürürlükten kaldırılması hakkında Kanun Teklifi

Madde 1- 26/9/2004 tarihli ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun 299 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Madde 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür."

    Cuma, 26 Aralık 2014 16:29

Bağlantılı Konular