Hamzaçebi, iş kazalarına önlem paketini TBMM Başkanlığı'na sundu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türk-İş, Hak-İş, DİSK, üç ayrı konfederasyona bağlı maden işçileri sendikaları, TMMOB ve Türk Tabipler Birliğiyle yaptığı toplantıda iş kazalarının önlenmesi için üzerinde anlaşılan 10 konu yasa teklifine dönüştürüldü ve Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi'nin imzasıyla TBMM Başkanlığına sunuldu.

CHP Grup Başkanlığının açıklamasına göre Hamzaçebi teklifin gerekçesinde 'Maden kazaları yerin yüzlerce metre altında çalışan emekçilerimizin kaderi değildir' dedi ve ülkemizdeki maden işletmelerinin adeta patlamaya hazır birer bomba haline geldiğine, her an yeni bir maden kazası/faciası ile karşı karşıya kalmamızın ve yüzlerce insanımızın hayatını kaybetmesinin  potansiyel bir tehlike olarak önümüzde durduğuna dikkat çekti.

Konuya ilişkin basın açıklaması ektedir:

6 Kasım 2014'de Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Türk-İş, Hak-İş, DİSK, üç ayrı konfederasyona bağlı maden işçileri sendikaları, Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği ve Türk Tabipler Birliğiyle bir toplantı yapmıştır. Bu toplantıda İş kazalarının önlenmesi için alınması gereken önlemler görüşülmüş ve 10 husus üzerinde anlaşmaya varılmıştır.

Teklifimiz tarafların görüşleri alındıktan sonra hazırlanmıştır.

Kanun teklifimiz, Genel Başkanımızın paydaşlarla yaptığı toplantıda üzerinde anlaşmaya varılan 10 hususu kapsamasının yanında, maden kazalarının temelinde yatan dört temel faktörü ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır.

Bu kapsamda;

(i) İşçi sağlığı ve güvenliği konusundaki denetim zafiyetini ortadan kaldırmak için;

- Çalışma yaşamını iş sağlığı ve güvenliği açısından düzenlemek ve denetlemek üzere, idari ve mali özerkliğe sahip işçi, işveren, Devlet ve meslek odaları temsilcilerinden oluşan bağımsız bir "Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Kurumu” kurulması,
- İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde çalışan iş yeri hekimi ve iş sağlığı uzmanları ile maden işletmelerindeki teknik nezaretçilerin işverenlerden bağımsız çalışmalarının sağlanması ve bunlara iş ve ücret garantisi tanınması,

(ii) Teknolojik yatırımların yapılmasını sağlamak için;

- İş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli yatırımların yapılmadığı işletmelere Ulusal Kurum tarafından işletme izni verilmemesi, verilenlerin işletme izinlerinin kaldırılması,
- İş yeri hekimi, iş sağlığı uzmanı ve maden işletmelerindeki teknik nezaretçilerin zorunlu gördüğü önlemleri almayan işletmelerin Ulusal Kurum kararıyla önlemleri alana kadar geçici süreyle kapatılması,
- Kapalı maden ocaklarında, çalışanların en az otuz gün geçirebilecekleri yaşam odaları kurulması;
- Yeraltı maden ocaklarında çalışacakların Ulusal Kurum'un gözetiminde yapılacak üç aylık uygulamalı eğitimden sonra maden ocaklarında çalıştırılması,
- Havza madenciliğine geçilmesi,
- Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nün güçlendirilmesi,

(iii) Emekçilerin alın terinin karşılığını vermek, üretimde ucuz işgücüne dayalı yoğun emek kullanımını caydırıcı hale getirmek ve teknolojiye dayalı üretimi teşvik etmek için;

- Kamu kesiminde taşeron sistemine ve rödovanssözleşmelerine son verilmesi ve taşeron firmalarda çalışanlar ile kamu kesiminde geçici işçi pozisyonunda çalışanların eğitim durumları ile pozisyonlarına göre çalıştıkları kurumların sürekli işçi ve memur kadrolarına atanmalarının sağlanması,
- Açık maden ocaklarında çalışan işçilere asgari ücretin en az iki katı, kapalı maden ocaklarında çalışan işçilere ise asgari ücretin en az ikibuçukkatı tutarında çıplak ücret ödenmesi,
- Yeraltı işlerinde çalışanların çalışma süresinin, yolda geçecek süreler dahil haftada 37.5 saat ve günde 7.5 saat olarak belirlenerek Cumartesi ve Pazar günlerinin hafta tatili olmasının sağlanması ve fazla çalışmanın yasaklanması,
- Yeraltı işlerinde zorunlu nedenlerle yapılacak fazla çalışmalar için fazla çalışma ücretinin, normal çalışma ücretinin en az %150 artırılması suretiyle ödenmesi,
- Yeraltı maden işlerinde çalışanların emeklilik haklarının yeraltı maden işlerinin insan sağlığını tehdit eden ve iş kazasına açık olan özellikleri gözetilerek; sigortalı olarak en az 20 yıldır çalışma ve en az 4500 gün prim ödeme şartlarına bağlanıp, yaş sınırı şartının kaldırılması ve 8100 prim ödeme günü üzerinden emekli aylığı bağlanması;

(iiii) Sosyal devlet ilkesini hayata geçirmek ve işverenlerin dizginlenemez kar hırsını bir maliyet unsuru haline getirmek için,

- 5510 sayılı Kanunun (4-1/a) maddesine göre işçi ve (4-1/c) maddesine göre kamu görevlisi olanlardan iş kazası veya meslek hastalığına bağlı nedenlerden dolayı ölenlerin mirasçıları ile meslekte kazanma gücünü kaybedenlere en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) 10 katı (7.134.- TL) ila 100 katı (73.148.- TL) arasında tazminat ödenmesi ve ödenen tazminatın yarısının Hazine'den, diğer yarısının ise işverenden karşılanması,

Bunlara ek olarak "sosyal devlet” ilkesinin gereği olarak;

- İş kazası ve meslek hastalığından dolayı sürekli iş göremezlik geliri bağlanan sigortalıya iş göremezlik gelirinin, aylık kazancının %70'inden %90'ına, sürekli iş göremez sigortalı bir başkasının yardımına muhtaç ise aylık kazancının %100'ünden  %120'sine çıkarılması,
- İş kazası veya meslek hastalığına bağlı nedenlerden dolayı ölenler ile iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünü %50 veya daha fazla kaybetmesi nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış iken ölenlerin, ölümü iş kazası veya meslek hastalığına bağlı ise hak sahiplerine bağlanan gelirin, sigortalının aylık kazancının %70'i oranından %90'ı oranına; ölümü iş kazası veya meslek hastalığından başka nedenlere bağlı ise sigortalının aylık kazancının %70'i oranından %80'i oranına çıkarılması;
- Yaşamını iş kazasında kaybedenlerin mirasçılarına bedelsiz sosyal konut verilmesi;
- İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölenlerin eşi veya çocuklarından birinin, eşi ve çocuğu yoksa kardeşlerinden birinin Devlet memurluğuna sınavsız alınması;
- Tazminat ödeme, sosyal konut verme ve Devlet memurluğuna sınavsız alma uygulamalarının 4857 sayılı İş Kanununun yürürlüğe girdiği 10.6.2003 tarihinden başlatılması;
- Sendikal özgürlüklerin önündeki ILO Sözleşmeleriyle bağdaşmayan yasal engellerin ortadan kaldırılması,

öngörülmektedir.

    Pazar, 30 Kasım 2014 15:20

Bağlantılı Konular