CHP'den İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi

CHP genel Başkan Yardımcıları Sezgin Tanrıkulu, Veli Ağbaba ve Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Özel imzasıyla hazırlanan maden işçi koçluğu için kanun teklifi gerekçesiyle birlikte TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Gerekçe
Ülkemizde son yıllarda adeta toplu katliamlara dönüşen işçi ölümlerinin engellenmesi için 6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu'nun 3. Maddesinde bu kanunun uygulanmasında tanımı yapılanlara "İşçi Sağlığı ve Güvenliği Temsilcisi" eklenmesi amaçlanmaktadır. Patronların hırsı ve ihmal politikaları neticesinde her yıl yüzlerce can yitip gitmektedir. Daha geçtiğimiz günlerde Soma'da 301 maden işçisini kar hırsı ve ihmalkarlığa kurban verdik. Çağdaş devlet idarelerinde her şeyden önce iş güvenliği ve işçi sağlığı temel alınır, bizde ise maalesef kar oranı dikkate alınmaktadır. Soma'da, Mecidiyeköy'de ve Ermenek'te yaşanan bu facialar bize "İşçi Sağlığı ve Güvenliği Temsilcisi" müessesesinin önemini ve gerekliliğini yeniden hatırlatmıştır.  Anayasada ilkeleri arasında sosyal devlet yer alan Türkiye Cumhuriyeti idaresi bu konuda gerekli hassasiyeti göstermeli ve "İşçi Sağlığı ve Güvenliği Temsilcisi" müessesesi bir an önce hayata geçirilmelidir.

"İşçi Sağlığı ve Güvenliği Temsilcisi" işçilerin çalışma saatleri ve çalışma saatleri dışındaki yaşamlarında sorunları ile ilgilenen, işçilerin karşılaştıkları sorunların çözümlenmesinde öneriler getirecek, işçiler için sosyal yaşam alan oluşturulmasını sağlayacak, işçilerle birebir iletişimde bulunarak sağlık dâhil tüm sorunların ortaya çıkarılması, çözüme kavuşturulmasını sağlayacak kişilerdir.

"İşçi Sağlığı ve Güvenliği Temsilcisi" sisteminde her bir İşçi Sağlığı ve Güvenliği Temsilcisi aylık olarak hazırlayacakları raporları işveren, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Mecliste grubu bulunan siyasi partilere göndereceklerdir

Üniversitelerin Psikoloji, Sosyoloji, hukuk, Yönetim Bilişim Sistemleri, Maliye, Kamu Yönetimi, İşletme, İktisat, Ekonometri, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret ve mühendislik bölümlerinden mezun olanlar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından KPSS sınav sonuçlarına göre 1 yıllık eğitim programından geçirilir ve "İşçi Sağlığı ve Güvenliği Temsilcisi"  unvanını elde ederler.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

"İşçi Sağlığı ve Güvenliği Temsilcisi": İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanında iş yerlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlık kadrolarında istihdam edilen teknik personeli,"

MADDE 2- 6331 sayılı Kanunun 20 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 20/A maddesi eklenmiştir.

"İşçi Sağlığı ve Güvenliği Temsilcisi"

MADDE 20/A – (1) "İşçi Sağlığı ve Güvenliği Temsilcisi", işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesine nezaret eder.

(2) "İşçi Sağlığı ve Güvenliği Temsilcisi",  30 ve daha fazla işçi çalıştıran şirketlere atanırlar.

(3) Bakanlık, 8 inci madde kapsamında belirlenecek iş yeri tehlike sınıflarına göre iş yerlerinde çalışmak üzere yeterli sayıda "İşçi Sağlığı ve Güvenliği Temsilcisi" atar. Maden ve inşaat sektörleri ile diğer çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde istihdam edilecek "İşçi Sağlığı ve Güvenliği Temsilcisi"  sayısı, diğer iş yerlerinde görevlendirilen"İşçi Sağlığı ve Güvenliği Temsilcisi" sayısının üç katı oranında artırılır.

(4) "İşçi Sağlığı ve Güvenliği Temsilcisi "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, üniversitelerin psikoloji, sosyoloji, hukuk, yönetim bilişim sistemleri, maliye, işletme, iktisat, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, sağlık kurumları işletmeciliği, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, uluslararası ticaret bölümleri, mühendislik bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumları mezunları arasından Kamu Personeli Seçme Sınavındaki başarıya göre değerlendirilmeye alınır ve bir yıllık eğitim programından sonra İşçi Sağlığı ve Güvenlik Temsilcisi unvanını elde ederler. "İşçi Sağlığı ve Güvenliği Temsilcisi", Bakanlığın iş sağlığı ve güvenliği uzmanı kadrolarının sahip olduğu özlük haklarından aynen yararlanırlar.

(5) "İşçi Sağlığı ve Güvenliği Temsilcisi" iki ayda bir hazırlayacağı raporu işveren ve Bakanlığa gönderir. Bakanlık, raporlarla ilgili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan siyasi partilere ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna değerlendirme raporu gönderir.

(6) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir."

MADDE 3- Bu Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetveli Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölümüne eklenmiştir.
MADDE 4- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

(1) SAYILI LİSTE

Kurumu: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Teşkilatı: Merkez

İhdası uygun görülen kadroların
Sınıfı: GİH
Ünvanı: "İşçi Sağlığı ve Güvenliği Temsilcisi"
Derecesi: 9
Serbest Kadro Adedi: 20000
Tutulu Kadro Adedi: -
Toplam: 20000"

    Salı, 02 Aralık 2014 11:48

Bağlantılı Konular