CHP, orman köylülerinin kalkınmalarının desteklenmesi amacıyla kanun teklifi verdi

CHP Orman köylülerinin kalkınmalarının desteklenmesi ve hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin değerlendirilmesi ile hazineye ait tarım arazilerinin satışı konusunda yasa değişikliği istedi.

CHP Grup Başkanvekili imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunulan Orman köylülerinin kalkınmalarının desteklenmesi ve hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin değerlendirilmesi ile hazineye ait tarım arazilerinin satışıyla ilgili kanunda değişiklik yapılması hakkındaki kanun teklifi ile gerekçesi şöyle;

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

19.4.2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

M. Akif HAMZAÇEBİ
İstanbul Milletvekili

GENEL GEREKÇE

Ülkemizde 1950'li yıllardan bu yana köyden kente yaşanan yoğun göç nedeniyle 2/B arazileri yasal olmayan bir şekilde yerleşime açılmıştır. Sonuçta bu araziler üzerinde çok büyük bir yerleşim meydana gelmiş, altyapı yatırımları ve kamu hizmet binaları yapılmış; mahalleler, ilçeler kurulmuş, şehirler oluşmuştur. Ancak bu alanlarda yerleşik insanlarımız uzun yıllardır mülkiyetten kaynaklanan sorunlarla iç içe yaşamaktadırlar. Konuya ilişkin olarak 19.04.2012 tarihinde 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun kabul edilerek yürürlüğe girmişse de düzenleme sorunları çözmede yeterli olmamıştır. Daha sonra anılan Kanunda 4.2.2013 tarih ve 6412 sayılı, 15.3.2013 tarih ve 6444 sayılı, 26.02.2014 tarih ve 6527 sayılı Kanunlar ile üç ayrı tarihte değişikliğe gidilmiş, koşulların değiştirilmesine ve hak sahiplerine verilen sürenin uzatılmasına rağmen halen 2/B arazilerinde evi bulunan veya bu arazileri kullanan vatandaşlarımızın sorunları tümüyle giderilememiştir. Kanunda öngörülen süreler içerisinde başvuru yap(a)mayan veya başvuru yaptığı ve kendisine tebligatta bulunulduğu halde ödeme yap(a)mayan çok sayıda vatandaşımız vardır. Teklif ile 6292 sayılı Kanun uygulamasında 2/B arazilerinde hak sahibi olduğu halde süresinde başvuru yapmamış olanlara altı aylık, başvuru yaptığı halde ödeme yapmamış olanlara ise bir yıllık ek süre getirilmektedir.

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1- 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanuna geçici bir madde eklenerek 2/B arazilerinde hak sahibi olduğu halde süresinde başvuru yapmamış olanlara altı aylık, başvuru yaptığı halde ödeme yapmamış olanlara bir yıllık ek süre getirilmektedir.

Madde 2- Yürürlük maddesidir.
Madde 3- Yürütme maddesidir.

19.4.2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi

Madde 1- 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Geçici Madde 4- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla;

a) Kanunun 6 ncı maddesinin (3) numaralı fıkrası ile geçici 2 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendinde belirtilen süreler içinde başvurmayanlara altı ay ek başvuru süresi,

b) Kanunun 6 ncı maddesinin (8) numaralı fıkrası gereğince yapılan tebligatta belirtilen bedeli üç aylık sürede ödemeyenler ile bu Kanunun Geçici 2nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendinde belirtilen altı aylık ödeme süresinde ödemeyenlere bir yıl ek ödeme süresi, verilir.

Madde 2 –Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 3 –Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür."

Anahtar Kelimeler
    Çarşamba, 03 Aralık 2014 10:12

Bağlantılı Konular