"AUAP Planı bir kentsel çevre düzeni nazım planı mıdır?"

Tanrıkulu Başbakan Davutoğlu'na sordu: "Ankara'da iki yeni metro hattı açılarak bu hatların güzergahındaki otobüs hatlarının kaldırıldığı göz önüne alındığında, tüm bu uygulamaların hazırlanmakta olan 2038 Ulaşım Ana Planı’nın daha onaylanmadan değiştirildiğini mi göstermektedir?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun yazılı soru önergesi şöyle:

"TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Ahmet DAVUTOĞLU tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin TANRIKULU
İstanbul Milletvekili

Gazi Üniversitesi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi ile 2013 yılında bir protokol ile imza altına alınan "Ankara'nın Ulaşım Ana Planı 2038" plan ekibinin nasıl ve kim tarafından atandığına ilişkin ve çalışma yöntemi hakkında kamuoyunda oluşan tereddütler ve bazı sorulara açıklık getirilmelidir.

Bu bağlamda;

1. Ankara'da iki yeni metro hattı açılarak bu hatların güzergahındaki otobüs hatlarının kaldırıldığı göz önüne alındığında, tüm bu uygulamaların hazırlanmakta olan 2038 Ulaşım Ana Planı'nın daha onaylanmadan değiştirildiğini mi göstermektedir?

2. "Dolmuş master planı" gibi bazı çalışmaların yürütüldüğü iddia edilmektedir. İddialar doğru ise, bu tür çalışmalar daha onaylanmayan planın bilimselliğine gölge düşürmekte midir?

3. "İl ölçeğinde stratejik planlama" yapma görevi Büyükşehir Belediye Başkanlarına verilen bir görev olduğu halde; "AUAP 2038" çalışmasının bunu kapsamaması, "plan kademelerinin birlikteliği" ilkesi gereği hukuki ve teknik olarak yanlış değil midir?

4. Çalışmanın "analiz kitapları" basıldığı halde neden ilgili kişi ve kurumlara dağıtımı yapılmamıştır ve görüş alınmamıştır? Analiz çalışmalarının, kentsel ulaşım çalışmasını gerçekleştirmede yetersiz olduğu iddiası doğru mudur? İddia doğru ise, analiz çalışmalarının plan ile tutarlığını sağlamak için konu yeniden ele alınacak mıdır?

5. AUAP Planı bir kentsel çevre düzeni nazım planı mıdır?

6. www.ulasimanaplanı.gazi.edu.tr internet adresine neden son 1 aydır erişim sağlanamamaktadır? Yayınlandığı iddia edilen analiz kitapları nerededir?

7. AUAP 2038 çalışmasının, üniversite kısmındaki imza yetkisine sahip "planın ve çalışmanın müellifinin" ismi ve görevi nedir?

8. Yeni yürürlüğe giren mekansal planlar yönetmeliğine göre, üst ölçek planlama kademesi olan, 1/ 50.000 ölçekli, "Çevre düzeni nazım imar planlarının", "Nazım Plan" kapsamından çıkarılarak, "Strateji Planı" adi altında, "şemasal ve grafiksel bir dile" indirgenmesinin ve "1/25.000  ölçekli çevre düzeni - kent bütünü planlarının", "üst planlama"  kademelenmesi sıralamasından   atlanmasının  gerekçesi nedir?

    Pazartesi, 10 Kasım 2014 11:37

Bağlantılı Konular