Gürsel Tekin'den adalet sistemi emekçileri için önerge

CHP adalet sistemi emekçilerinin sorunlarının çözüme kavuşturulması için meclis araştırması istedi.

CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin'in TBMM Başkanlığı'na sunduğu Meclis Araştırması açılmasına ilişkin başvuru şöyle;

"Adalet sistemi emekçilerinin yaşadıkları sorunlar defalarca gündeme getirilmiş olmasına rağmen gerekli adımlar atılmamış, başvurumuzda detaylandırılan bu sorunlar çözümsüz bırakılmıştır. Bu bağlamda, adalet çalışanların sorunlarının detaylıca incelenmesi ve gerekli politikaların oluşturulması amacıyla anayasanın 98.inci, içtüzüğünün 104 ve 105 maddeleri uyarınca bir meclis araştırması açılmasını arz ve talep ederim.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Adalet sistemi emekçilerinin yaşadıkları sorunlar defalarca gündeme getirilmiş olmasına rağmen gerekli adımlar atılmamış, aşağıda detaylandırılan bu sorunlar çözümsüz bırakılmıştır. Bu bağlamda, adalet çalışanların sorunlarının detaylıca incelenmesi ve gerekli politikaların oluşturulması amacıyla anayasanın 98.inci, içtüzüğünün 104 ve 105 maddeleri uyarınca bir meclis araştırması açılmasını arz ve talep ederim.

Gürsel TEKİN
CHP İstanbul Milletvekili


Gerekçe

Türkiye'de adalet mekanizmasının sadece hâkim ve savcılardan oluştuğu düşünülmektedir. Adalet sisteminin emekçileri olan zabıt kâtipleri, mübaşirler, yazı işleri müdürleri ve teknik hizmetler sınıfı çalışanlarının çalışma koşulları gittikçe kötüleşmektedir. Demokrasinin özümsendiği rejimlerin vazgeçilmezi olan yargı bağımsızlığının dahi tartışılabilir hale geldiği günümüz Türkiye'sinin adalet sistemi, çözümsüz bırakılan sorunlar sebebiyle tabir-i caizse kangren hale getirilmiştir.

Hükümetin siyasi gündemine göre, kısa vadeli ve alt yapısı kurgulanmadan meclisten geçirilen yargı paketlerinin hiçbiri adalet çalışanlarının taleplerini dikkate almamıştır. Adalet çalışanlarının özlük haklarına yönelik sorunlar aşağıdaki gibi özetlenebilir:

- Personel yetersizliği
- Fazla mesai ödemelerindeki eşitsizlik
- Zabit kâtiplerinin kadro ve görev tanımı
- Adalet Bakanlığı müdürlerinin ek gösterge düzenlemeleri
- Mübaşirlerin görev tanımı ve memuriyet sınıfı
- Yargılanma usulleri
- Keşif harçları ödemelerindeki eşitsizlik
- Yıpranma payı ödemeleri
- 4/C personeli kadroları ve görev tanımı
- Adli emanet memurları görev tanımı

Adalet mekanizmalarının içinde bulunduğu bu çıkmazlar, sıklıkla karşımıza çıkan hak ihlallerini açıklar niteliktedir. Yukarıda kısaca özetlediğimiz durum, Türkiye hukuk sisteminin adaleti olmadığını kanıtlamaktadır.

Bu bağlamda, Türkiye hukuk sistemini işlev göremez hale getiren bürokrasinin demir kafesinden kurtulması, çalışanların haklarını koruyacak şekilde gerekli politikaların ivedilikle oluşturulması için bu araştırma önergesinin kabulü büyük önem taşımaktadır."

    Salı, 16 Eylül 2014 15:20

Bağlantılı Konular