CHP, TRT Gelirleri Kanunu'nda değişiklik istedi

Ağbaba, Tanrıkulu, Özel: "Devlet televizyonlarının da özel kuruluşlarla aynı rekabet ortamında bulunduğu düşünüldüğünde sadece devlet televizyonu/radyosu olması sebebiyle tamamen haksız rekabet yaratacak şekilde devlet televizyonlarına/radyolarına kaynak aktarılması ise ticari rekabet kurallarına ve anayasanın eşitlik ilkesine açıkça aykırılık oluşturmaktadır" diyerek 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanunu'nda değişiklik yapılmasını talep ettiler.


TBMM Başkanlığı'na verilen kanun değişikliği şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

"3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifim" ve gerekçesi ektedir.
Gereğini saygılarımla arz ederim.

Veli Ağbaba
CHP Malatya Milletvekili

Av. Dr. M. Sezgin Tanrıkulu
CHP İstanbul Milletvekili

Özgür ÖZEL
CHP Manisa Milletvekili

Genel gerekçe:
Türkiye'de ve dünya genelinde medyanın önemli bir gelişim gösterdiği aşikârdır. Bu gelişime paralel olarak her geçen gün internet medyası da büyük bir gelişim sergilemekte ve insanların habere ve medyaya erişim ihtiyacı da aynı oranda artmaktadır. Medyaya erişim ihtiyacı karşısında her geçen gün gerek yazılı gerekse görsel basındaki kuruluş sayısı artmakta ve ciddi bir rekabet ortamı oluşmaktadır.

Devlet televizyonlarının da özel kuruluşlarla aynı rekabet ortamında bulunduğu düşünüldüğünde sadece devlet televizyonu/radyosu olması sebebiyle tamamen haksız rekabet yaratacak şekilde devlet televizyonlarına/radyolarına kaynak aktarılması ise ticari rekabet kurallarına ve Anayasanın eşitlik ilkesine açıkça aykırılık oluşturmaktadır. Yukarıda belirtilen haksız rekabet durumuna ek olarak son dönemlerde Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu tarafsızlığını yitirmiş; tüm yurttaşlara eşit olması gereken mesafeyi tamamen göz ardı ederek, adeta hükümetin yayın organı olarak faaliyet göstermeye başlamıştır. Bu nedenledir ki, her yurttaştan sağlamış olduğu geliri ülkenin belirli bir kesimine hizmet olarak götürmesi kabul edilebilir değildir. Buradan yola çıkarak herkese hizmet vermeyen bir kurumun herkesten ve zorunlu olarak gelir elde etmesi mümkün değildir.

Diğer basın-yayın organlarına karşı haksız rekabet ve eşitsizlik oluşturan, herkesten elde ettiği gelirleri sadece toplumun bir kesimi için harcayan bir kurumun gelirlerinin yeniden düzenlenmesi gerekliliği karşısında işbu yasa teklifi hazırlanmıştır.

3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun:

Madde 1- 15.12.1984 tarihli ve 3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanunu'nun "Amaç ve Kapsam" başlıklı 1 inci maddesinde yer alan "radyo, televizyon, video ve birleşik cihazlardan alınacak ücretler, elektrik enerjisi hasılatından ayrılacak paylar ile" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

Madde 2- 15.12.1984 tarihli ve 3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanunu’nun "Gelirler" başlıklı 2 inci maddesinin a ve b bentleri, "Cihazların İmalat ve İthalatı ile Gümrük Girişleri başlıklı 3 üncü maddesi, 4 üncü maddesi, "Tahsilat" başlıklı 5 inci maddesi, "Ceza Hükmü" başlıklı 6 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 3- 15.12.1984 tarihli ve 3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanunu'nun 10 uncu maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan "bandrol ve etiketler" ile ilgili diğer hususlar ibaresi madde metninden çıkarılmış olup, aynı maddenin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 4- 15.12.1984 tarihli ve 3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanunu'nun Geçici 1 inci, Geçici 2 nci, Geçici 3 üncü, Geçici 4 üncü, Geçici 5 inci ve Geçici 6 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 5- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 6- Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Madde gerekçeleri

Madde 1- İşbu madde ile genel gerekçede açıklandığı üzere, herkese hizmet vermeyen bir kurumun herkesten ve zorunlu kesintiler yoluyla gelir elde etmesi ve diğer basın yayın kuruluşlarına karşı haksız rekabet ortamının kaldırılması amaçlanmaktadır.

Madde 2- İşbu madde ile TRT adına gerçekleştirilen zorunlu kesintilerin yapılmaması sonrasında, buna bağlı olarak cezai hükümlerin ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır kurumun herkesten ve zorunlu kesintiler yoluyla gelir elde etmesi ve diğer basın yayın kuruluşlarına karşı haksız rekabet ortamının kaldırılması amaçlanmaktadır.

Madde 3/4- İşbu madde ile genel gerekçede açıklandığı üzere, herkese hizmet vermeyen bir kurumun herkesten ve zorunlu kesintiler yoluyla gelir elde etmesi ve diğer basın yayın kuruluşlarına karşı haksız rekabet ortamının kaldırılması amaçlanmaktadır.

Madde 5- Bu madde yürürlük maddesidir.

Madde 6- Bu madde yürütme maddesidir."

    Perşembe, 17 Temmuz 2014 11:48

Bağlantılı Konular