CHP 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nda değişiklik yapılması için kanun teklifi verdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu sıkıyönetim mahkemeler​inde bugüne kadar yapılan hukuksuzlu​k yargılamal​arında ceza alan yurttaşlarımızın yurda dönmeleri ile ilgili bir yasa teklifi verdi.

Teklif şöyle:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifim ve gerekçesi ekte sunulmuştur.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

Av. Dr. Sezgin TANRIKULU
İstanbul Milletvekili


GENEL GEREKÇE:

12 Eylül 1980 askeri darbesiyle birlikte Türkiye'de ilan edilen sıkıyönetim ve antidemokratik düzen dahilinde sıkıyönetim mahkemeleri ile 2845 Sayılı kanunla kurulan Devlet Güvenlik Mahkemeleri tarafından çok sayıda yurttaşımız aleyhine cezalandırma kararları verilmiştir. Yargılamaların hukukiliği ve insan haklarına uygunluğu uzun yıllardır ciddi tartışmalara yol açmış ve anılan mahkemeler tarafından verilen kararlar kamu vicdanını tatmin etmekten uzak kalmıştır. Öyle ki, 12 Eylül 2010 tarihinde gerçekleştirilen Anayasa referandumu sonrasında 12 Eylül 1980 askeri darbesini gerçekleştirenler hakkında ceza davası açılmıştır. Başka bir anlatımla Sıkıyönetim Mahkemeleri tarafından yargılamaların gerçekleştirildiği dönem şu an yargı tarafından kovuşturulmaktadır. 2845 Sayılı Kanunla kurulan Devlet Güvenlik Mahkemeleri de aynı şekilde kamu vicdanını tatmin etmekten uzak yargılamalarla anılmış ve zaten anılan mahkemeler kapatılarak, görevine son verilmiştir.

Türkiye tarihinde karanlık, yurttaşların mağduriyetinin üst seviyelere çıktığı ve adil yargılanma hakkının ihlali yönündeki iddiaların önemli ölçüde kabul edildiği dönemlerde yapılan yargılamalar neticesinde birçok yurttaşımızın cezalandırılmasına karar verilmiştir. Birçok karar infaz edilmiş ise de, sanık olarak yargılanan ve cezalandırılmasına karar verilen kimi yurttaşlarımız yurtdışına gitmek zorunda kalmış veya mevcut kararlar nedeniyle ülkelerine dönememişlerdir.

Bu noktada zaten adil yargılanma hakkının gerçekleşip gerçekleşmediği konusunda ciddi şüpheler bulunan ve kamu vicdanını tatmin etmekten uzak kabul edilen yargılamalar sonucu verilen kararların infazı bakımından mülga 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamındaki ceza zamanaşımı sürelerinin yarı oranında uygulanması sağlanarak, ülkelerine dönemeyen yurttaşlarımızın ceza tehdidi bulunmaksızın ülkelerine dönmelerinin sağlanması gerektiği düşünülmektedir.

5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1 – 26/09/2004 tarihli ve 5227 sayılı Türk Ceza Kanunu'na aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 2- İşbu kanun ve mülga 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda yer alan ceza zamanaşımı süreleri 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu ile 2845 sayılı Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usuller Hakkında Kanun kapsamında kurulmuş mahkemeler tarafından verilmiş ve kesinleşmiş bulunan kararlar bakımından yarı oranında uygulanır. Bu kapsamda yer alan davalara ilişkin zamanaşımı uygulamaları dosya başka bir mahkemeye devredilmemişse, kararı veren mahkemenin bulunduğu il merkezinde yer alan 1 nolu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından incelenerek, ilgililerin başvurusu aranmaksızın değerlendirilerek işleme konulur.

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Bu madde ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile mülga 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu'na yer alan "ceza zamanaşımı" sürelerinin 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu ile 2845 sayılı Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usuller Hakkında Kanun kapsamında kurulmuş mahkemeler tarafından verilmiş ve kesinleşmiş bulunan kararlar bakımından yarı oranında uygulanması amaçlanmaktadır.

Buna ek olarak, yarı oranında uygulanması öngörülen zamanaşımı uygulamalarının ilgililerin başvurularına ihtiyaç olmaksızın dosyalar devredilmişse devredilen mahkemeler; devredilmemiş ise kararı veren mahkemenin bulunduğu il merkezinde yer alan 1 nolu Ağır Ceza Mahkemesi'nce re'sen incelenerek gerekli işlemlerin yapılması öngörülmektedir.

MADDE 2- Yürürlük maddesidir.

MADDE 3- Yürütme maddesidir.

Anahtar Kelimeler
    Perşembe, 19 Haziran 2014 17:53

Bağlantılı Konular