CHP'den yeni kanun teklifi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, hakkında 5 yıl veya daha kısa süreli hapis cezasına hükmedilen gebe veya 11 yaşından küçük çocuğu bulunan kadınların cezalarının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle gerçekleştirilmesi için kanun teklifi verdi.

Sezgin Tanrıkulu'nun teklifi ve gerekçesi şöyle:

"TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifimiz ve gerekçesi ekte sunulmuştur.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

Dr. M.Sezgin TANRIKULU
İstanbul Milletvekili


GENEL GEREKÇE:

Ülkemizde çocuklu kadın hükümlüler ve anneleriyle birlikte cezaevinde yaşamaya mahkûm edilmiş çocuklar cezaevlerinde birçok sorunla karşılaşmaktadır.

Çocukların toplumla kaynaşarak, topluma faydalı ve sağlıklı birer birey olarak yetişmeleri amacı karşısında, anneleriyle birlikte cezaevlerinde yaşamaya mahkûm edilmeleri kabul edilemez bir durumdur. Bu nedenledir ki, haklarında 5 yıl ve daha az cezaya hükmedilen annelerin cezalarının, mümkün olduğunca toplum içerisinde ve sağlıklı nesiller yetiştirebilmeleri amacıyla cezaevleri dışında infazının gerektiği düşünülmektedir. Aynı şekilde cezaevlerinde çocuklarına süt alamayan, ekonomik durumu iyi olmadığı takdirde çocuğunun sağlıklı beslenmesini temin edemeyen, çocuğuyla beraber olduğu için diğer mahkûmlar tarafından psikolojik veya fiili şiddete maruz kalan annelerin cezaevlerinde tutulması ceza hukuku anlamında suç ların şahsiliği ilkesiyle açıklansa dahi, hiçbir suçu olmayan çocuğun umut dolu geleceğinin elinden alınması ve uzun vadede sağlıksız yetişen bireyin olası yaşam tarzından dolayı toplumun cezalandırılması sonucunu doğurmaktadır.

Bu aşamada hükümlü annenin çocuğunun bakımının devlet tarafından üstlenilmesi veya varsa diğer aile bireyleri tarafından sağlanması bir çözüm olarak değerlendirilebilecek ise de, annesiz yetişmeye mahkûm edilmiş bir çocuğun da aynı şekilde sağlıklı büyümesinden bahsetmek mümkün olmayacaktır.

Bir çocuğun cezaevlerindeki olumsuz koşullarda büyümesinin, başka bir cezaevine veya hastaneye dahi nakil esnasında annesini ellerinde kelepçe ile görmesinin ceza hukuku ve sosyolojik açıdan telafisi mümkün olmayacak zararlar doğurması karşısında, işbu teklifle yukarıda açıklanan sorunların yaşanmasının engellenmesi amaçlanmaktadır.

5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’da Değişiklik  Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi

MADDE 1 – 13/12/2004 tarihli ve 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun "Hapis Cezasının İnfazının Ertelenmesi" Başlıklı 16 ncı Maddesinin 4 üncü Bendinde "Hapis cezasının infazı" ibaresinden sonra gelmek üzere "hakkında 5 yıldan fazla hapis cezasına hükmedilen" ibaresi eklenmiş, "gebe olan" ibaresi "gebe" olarak değiştirilmiş, ikinci cümlede yer alan "anasından başka birine" ibaresi kaldırılarak, yerine "babasına" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – 13/12/2004 tarihli ve 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 105 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 105/A maddesi eklenmiştir.

"Çocuklu Kadın Hükümlüler Hakkında Denetimli Serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infazı  ve Elektronik Cihazların Kullanılması Suretiyle Takip

MADDE 105/A-

(1)Hakkında 5 yıl veya daha kısa süreli hapis cezasına hükmedilen gebe veya 11 yaşından küçük çocuğu bulunan kadınların cezaları denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle gerçekleştirilir. Denetimli serbestlik tedbiri, hükümlü kadının toplum içinde izlenmesi, gözetimi ve denetimi elektronik cihazların kullanılması suretiyle de yerine getirilebilir.

(2) Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezaların infazına ve İzleme, gözetim ve denetime ilişkin esas ve usuller yönetmelikle düzenlenir."

MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Bu madde ile hakkında 5 yıldan fazla hapis cezasına hükmedilmiş gebe kadının cezasının, çocuğu ölmüş ise bu tarihe, yaşıyor ise babasına verilmesine kadar ertelenmesi düzenlenmiştir. Bu düzenleme ile yeni doğan çocuğun annesine duyduğu gereksiniminin temin edilmesi ve çocuğun sağlıklı bir ortamda büyütülmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 2 – Bu madde ile hakkında 5 yıl ve daha az hapis cezasına hükmedilmiş, gebe veya 11 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın hükümlülerin cezasını cezaevi dışında denetimli serbestlik tedbirleri ve elektronik cihazların kullanılması suretiyle takibi yoluyla infaz edilmesi düzenlenmektedir. Bu düzenleme ile çocukların annelerinden ayrı veya sağlıksız koşullarda anneleriyle birlikte yaşamak zorunda bırakılmasının engellenmesi ile annesi ceza alan çocukların topluma sağlıklı bir şekilde kazandırılması amaçlanmaktadır.

MADDE 3 – Bu madde yürürlük maddesidir."

    Cuma, 09 May 2014 15:21

Bağlantılı Konular