Hazine garantileriyle ilgili yönetmelik Meclis gündeminde

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak Hazine garantileriyle ilgili yönetmeliği TBMM’nin gündemine taşıdı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'ın Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na sunduğu soru önergesi şöyle:

"Hazine özel sektörün kamu özel ortaklığı kapsamında gerçekleştireceği projelerde kullanacağı dış kredilere garanti vermesinin yolunu açtı.

Bu uygulama Hazine'nin özel kesimin sağladığı dış finansmana garanti vermesi anlamına gelmektedir. Böyle bir uygulamaya neden ihtiyaç duyulmuştur? Ekonomide güven var ise neden özel kesim Hazine garantisi olmadan dış piyasalardan altyapı projeleri için finansman alamama durumuna düşmüştür?

Böyle bir uygulama kısa vadede özel kesimin daha rahat ve daha ucuz kredi bulmasını sağlasa bile, uzun vadede koşullu yükümlülüklerdeki artış, borcun sürdürülebilirliği konusundaki endişelerin yükselmesine ve ülke riski algılamasındaki değişime bağlı olarak faizlerinin artmasına neden olmayacak mıdır?

Yönetmeliğin 5. Maddesiyle borç üstlenim anlaşmalarının Resmi Gazete'de yayımlanmasının yasaklanmasına neden gerek duyulmuştur? Halka ve piyasalara bilgi verilmesinin projelerin geleceği açısından ne tür sakıncaları olduğunu açıklar mısınız? Bunun, saydamlığı azaltarak riski daha da artıracağını düşünmüyor musunuz?

4749 Sayılı Kanun'un 8/A maddesi 21 Şubat 2013'te yürürlüğe girmesine rağmen yönetmeliğin çıkarılması için neden bir yıldan fazla süre beklenmiştir? Böylelikle bazı şirketlere ayrıcalıklar sağlanmış mıdır?

Yönetmeliğin Geçici 1. Maddesi kapsamında, 4749 sayılı Kanunun 8/A maddesi yürürlüğe girdiği tarihten önce ihale ilanına çıkılmış projelerle ilgili olarak Müsteşarlık görüşünün, kısmi üstlenim taahhüdünün ve borç üstlenim limitinin uygulanmayacağı belirtilmektedir. Bu projelerin almış olduğu dış kredilerin üstlenimi Hazine tarafından nasıl yapılacaktır? Bu kapsama giren projelerin ismi, her bir projenin tutarı ve devir alınacak kredi miktarı nedir?

Projelerin bütçenin gider kısmında gösterilmeyip projelerin finansmanının koşullu yükümlülük olarak Hazine hesaplarında gösterilmesi bütçe disiplinine uygun mudur? Bu düzenlemeyle mali disipline, saydamlığa, hesap verebilirliğe ne kadar uyulduğunu düşünüyorsunuz?

Yönetmeliğin 11. Maddesiyle, Bakanlar Kurulu'na borç üstlenim anlaşması imzalandıktan sonra projenin finansmanı kapsamında Müsteşarlık, kreditör ve ilgili taraflar arasında imzalanan tüm anlaşmalarda, Müsteşarlığın yükümlülüklerinin kapsamını, maliyetini ve yükümlülüklerini yerine getirme usul ve esaslarını değiştirme yetkisi tanınmaktadır. Bu uygulamanın ihaleye fesat karıştırmanın önünü açacağını düşünmüyor musunuz?"

    Salı, 22 Nisan 2014 14:40

Bağlantılı Konular