CHP %3′lük Seçim Barajı kanun teklifi verdi

CHP, Milletvekili Seçimi Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi sundu.

Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun imzası ile TBMM Başkanlığına verilen kanun teklifi şöyle:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Milletvekili Seçimi Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifimiz gerekçesi ile ekte sunulmuştur.

Saygılarımızla arz ederiz.

Dr. Sezgin Tanrıkulu
İstanbul Milletvekili

Gerekçe

Türkiye'de hali hazırda yürürlükte olan seçim sistemi nisbi(oransal) temsil sistemidir. Seçime katılmaya hak kazanan siyasi partilerin, halktan aldıkları oy oranına göre temsilci çıkarmaları ilkesine dayanır. Ülkemizde daha önceleri uygulanan çoğunluk sistemine göre adaletli olması sebebi ile uygulanan nisbi temsil sistemi, bazı uygulamalar nedeniyle sağlıklı şekilde işleyememektedir. Nisbi temsil sisteminde ülkemizde uygulanan % 10'luk seçim barajı uygulaması, halkın temsil hakkının önündeki en büyük engeldir.

Temsilde adaletin sağlanmasının önünde yer alan en önemli engel, ülkemizde uygulanan yüksek seçim barajı oranıdır. Demokrasinin sağlıklı işleyişi bakımından sakıncalı bir uygulama olan yüksek seçim barajı, demokratik ülkelerde en az oranda tutulurken, ülkemizde bu oran farklı sebeplerden dolayı yüksek tutulmaktadır. 2002 Milletvekili seçimlerinde AKP toplam oyların %34'ünü, Cumhuriyet Halk Partisi ise %19'unu almıştır. Seçim barajı engeline takılan siyasi partiler nedeni ile o dönem meclise sadece iki parti girebilmiştir. Halk iradesinin o dönemde yarıya yakını T.B.M.M.'de temsil edilememiştir. AKP iktidarı tüm söylemlerinde demokrasi vurgusu yaparken, uygulamada bu isteği inandırıcılık kazanmamaktadır. Yüzde % 10 (on)'luk seçim barajını yasama için engel taşıdığı inancına sahip darbe yönetimlerinin bu uygulaması henüz kaldırılmamıştır. Siyasal yaşamın tüm aktörlerinin temsil edildiği daha adil bir seçim barajı belirlenmesi ve bu barajın % 3 (üç) olması elzemdir. Görece küçük siyasal partilerin seçim ittifaklarının önünü kesen anlayışın değişmediği ve % 10'luk seçim barajının var olduğu bir ülke de, sağlıklı bir demokrasiden söz etmek söz konusu değildir.

Temsilde adaletin sağlanması, çağdaş demokrasilerin esasıdır. % 3 seçim barajının olması, Mecliste temsil edilen çoğunluğun artması demektir. Meclise girmeye hak kazanan partilerin çokluğu, karışıklık değil, demokrasinin olmazsa olması çok sesliliği getirecektir.

Milletvekili Seçim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

Madde 1- 10/6/1983 tarihli ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 33 üncü maddesinde yer alan "% 10'unu" ibaresi "% 3'ünü" şeklinde, "yüzde onluk" ibareleri "yüzde üçlük" şeklinde değiştirilmiştir.

Madde 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Salı, 22 Nisan 2014 11:35

Bağlantılı Konular