Sezgin Tanrıkulu, İstanbul'daki su havzalarının durumuyla ilgili Meclis Araştırması istedi

CHP, İstanbul'daki su havzaların​ın durumu ve su havzaları ile ilgili olarak alınacak tedbirleri​n tespiti, su kullanım ve tasarruf politikala​rının belirlenme​si amacıyla Meclis Araştırması istedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu imzalı Meclis Araştırması istemi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

İstanbul'daki su havzalarının durumu ve su havzaları ile ilgili olarak alınacak tedbirlerin tespiti, su kullanım ve tasarruf politikalarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98. ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104. ve 105. maddeleri gereğince meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.

Dr. M. Sezgin Tanrıkulu
İstanbul Milletvekili

Gerekçe:
İklim değişiklikleri ve küresel ısınma nedeniyle ortaya çıkan değişikler beraberinde kuraklığı getirmektedir. Kuraklık tehlikesi hayatı tehdit eder boyutlara gelmiştir. Kuraklık insan hayatı ve doğa için son derece önemli bir konudur, zira yaşamın kaynağı sudur. Su kaynaklarının korunması ve etkin bir biçimde kullanılması için gereken tedbirlerin zaman kaybedilmeden alınması gerekmektedir. Suyun toplandığı su havzaları bu noktada daha da önem kazanmaktadır.

Ülkemizin en kalabalık şehri olan İstanbul'daki su havzaları yapılaşma nedeniyle tehdit altındadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSKİ, su havzalarını koruma konusunda yetersiz kalmaktadır. İstanbul'un içme suyu kaynaklarını kirlenmeye karşı koruyacak önlemleri almakla sorumlu olan İSKİ tarafından hazırlanan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisince kabul edilen İçme Suyu Havzaları Koruma ve Kontrol Yönetmeliği su havzalarını koruma açısından eksik ve yanlış düzenlemeler içermektedir.

Söz konusu yönetmelikle yapılaşmanın engellenmesi gerekirken, bu göz ardı edilmiş ve yapılaşmanın korunması gereken alanlara doğru kaydırılması sağlanmıştır. Sivil toplum kuruluşlarının, odaların yönetmelikle ilgili olarak açtığı davalar sonucunda verilen yargı kararlan önemsenmemiş yeni yönetmelikler hazırlanmıştır.

İstanbul Avrupa Yakası'nda Sazlıdere ile Alibeyköy su havzaları ve Anadolu Yakası'nda Ömerli ile Elmalı su havzaları kaçak ve aşırı yapılaşma nedeniyle tehdit altındadır. Bilimsel hiçbir ilke ve veriyi dikkate almadan yerel yönetimler tarafından yapılan şehir planları, rant ve ihale esaslıdır. Doğa ve insan hayatının sürdürülebilirliği birkaç ihale ve rant ile hiçe sayılmaktadır.

Basına yansıyan haberlere göre İSKİ, İstanbul'un içme suyu kaynaklarını korumak için hazırlanan Havza Yönetmeliğini dikkate almadan imar planı yapan 20 belediye hakkında bugüne kadar 68'i imar planı iptali,141'i ruhsat iptali olmak üzere toplam 209 dava açmıştır. İçme Suyu Havzaları Koruma ve Kontrol Yönetmeliğinin 5.maddesinin a bendinde: "İçme ve kullanma suyu kaynakları içinde ve havzasında suların kirlenmesine sebep olacak faaliyetler yapılamaz. Su veriminin azalmasına, rejimin bozulmasına neden olabilecek hiçbir faaliyette bulunamaz."Aynı maddenin b bendinde "imar planlarının hazırlanması ve revize edilmesi İçin İSKİ'nin görüşünün alınması şarttır." denilmektedir. Oysaki uygulamalarda ilgili koruma ve kontrol yönetmeliği dikkate alınmamaktadır. Büyükşehir Belediyesi kurumlarından İSKİ’nin tavsiye ve olumsuz görüş bildirilerine rağmen, aynı belediyenin farklı kurumları su havzalarına inşaat yapmaktadır. Ömerli Su Toplama Havzası'na yapılan Belediye Hizmet Binası yine İSKİ tarafından yasal yollarla mühürlenmiştir. Elmalı Barajı Havzasında ise imar kanununa aykırı plan değişiklikleri yapılmaktadır. Su toplama havzaları ve doğal yeşil alanların imara açılması, nüfusu her geçen gün artan İstanbul’da ne yerleşime ne de yaşamın sürdürülmesi için gerekli su kaynaklarının korunmasına yardımcı olmamaktadır.

İstanbul'un mevcut su toplama havzalarının korunması, bu alanlarda su kaynaklarının kirlenmesini engelleyecek, su toplama alanlarında imar ve endüstriyel yapılaşmanın önüne geçecek çalışmaların yapılması, mevcut sorunların tespiti amacı ile Meclis Araştırması açılması elzemdir."

    Pazartesi, 21 Nisan 2014 12:12

Bağlantılı Konular