"Herhangi bir nedenden dolayı iptal edilen tapu tahsis belgelerinin sayısı nedir?"

Adnan Keskin, İstanbul Okmeydanı'ndaki tapu tahsis belgesi mağdurlarına ilişkin soru önergesi verdi.

Adnan Keskin’in soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın, İdris Güllüce tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Adnan Keskin
Denizli Milletvekili

Gecekondular; kendisine ait olmayan arazi ve arsalar (hazine, belediye, il özel idaresine ait veya Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare ettiği taşınmazlar) üzerinde sahibinin rızası alınmadan yapılan izinsiz yapılardır. İkibin yılından önce muhtelif tarihlerde çıkarılan kanunlarla (775, 2805, 2981, 3290 sayılı kanunlar) Yapılan izinsiz yapılar (gecekondular)  meşrulaştırılmaya çalışılmıştır.

2981 (2805 sayılı yasayı ortadan kaldıran yasa) sayılı Yasa hükümlerinde yer alan koşulların sağlanması halinde, hazine, belediye, il özel idaresine ait veya Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare ettiği taşınmazlar üzerine yapılan gecekondulara ilişkin “Tapu Tahsis Belgesi” verilmiştir. Tapuya esas teşkil ederek hak sahipliğini belirleyecek olan “tapu tahsis belgesinin” düzenlenmesinden sonra, tahsisin yapıldığı, tapu sicilinin beyanlar hanesinde gösterilmektedir.

"İmar ve gecekondu mevzuatına aykırı yapılara uygulanacak bazı işlemler ve 6785 sayılı İmar Kanunu'nun bir maddesinin değiştirilmesi hakkındaki 2081 sayılı Kanun ile:

a)  Vatandaşın, yasalara aykırı yapılarıyla ilgili sorunlarının, açık, çabuk, kolay, kesin ve külfetsiz bir şekilde çözümlenmesine çalışıldığı,
b) Vatandaşlara tapuları hazırlanıp tevzi edilinceye kadar  "Tapu Tahsis Belgesi" verilmesi, ıslah - imar planları yapıldıktan sonra da "Tapularının" dağıtılması esası kabul edilmiş,
c) Gecekondulara tapu verilerek, bu problemin köklü bir şekilde neticelendirilmesi düşünülmüştür.

2805- 2981, 3290 kanunlar çerçevesinde hak sahibi sayılanların, arazinin sahibi olan kamu kuruluşlarından aldıkları "Tapu Tahsis Belgesi", (iş bu belge daha sonra tapuya dönüştürülür) için o günkü şartlara uygun değerlendirme yapılmıştır.

Hak sahipleri değerlendirme sonucu belirlenen ve tahsis miktarına denk gelen harcı (arsa bedeli) süresi içinde usulüne uygun olarak ilgili kuruma ödeyerek, hak sahipliliğini tapuya işletmişlerdir. Böylece gecekondu sakinlerine, ıslah- imar palanlarını geliştiren imar planı ile elde edecekleri yapılaşama hakkı verilmiştir. Diğer bir deyişle, gecekondular yasal mülksüzlük halinden yasal mülk durumuna getirilmiştir.

İstanbul Beyoğlu İlçesi sınırları içinde bulunan "Okmeydanı" olarak bilinen bölgede çok sayıda hak sahipliğini gösteren "Tapu Tahsis Belgesi" mağdurları vardır.

Sorular:
1-İstanbul Beyoğlu İlçe sınırları içinde bulunan hak sahiplerine iş bu önerge tarihine kadar verilen "Tapu Tahsis Belgesi" sayısı nedir?
2- Herhangi bir nedenden dolayı iptal edilen "Tapu Tahsis Belgelerinin" sayısı nedir?
3- "Tapu Tahsis Belgesi" almış olanlardan kaç adedi "Tapuya" dönüştürülmüştür.
4- Anılan bölgede ıslah-imar planları yapılmış mıdır?
5- Yukarıda anılan kanunlardan yaralanarak "Tapu Tahsis Belgesi" alan hak sahiplerinden, sahip oldukları "Tapu Tahsis Belgeleri'ni" tapuya dönüştürme aşamasında, herhangi bir ilave harç (arsa bedeli) talep edilmekte midir? Talep ediliyorsa bunun yasal dayanağı var mıdır? Varsa nedir?
6- Tapu kişisel mülkiyeti gösteren resmi belge niteliği taşımaktayken ve de tapu idaresince ilgilisine verilmesi gerekirken,  tapuların ilgili ilçe belediye başkanınca dağıtılması mevzuata uygun mudur? Hak sahiplerinin mülk sahibi olduğunu gösteren tapuların doğrudan ilgilisine imza karşılığında teslim edilmesi gerekmez mi? Bu kuralı ihmal eden yetkililer hakkında soruşturma açmayı düşünüyor musunuz?
7- Tapu tahsis belgesi almış olan hak sahipleri doğrudan tapu idaresine başvurmaları halinde sahip oldukları "Tapu Tahsis Belgelerini" tapuya dönüştürebilirler mi? Buna engel bir durum var mı? Varsa nedir?"

    Pazartesi, 10 Şubat 2014 09:36

Bağlantılı Konular