Hamzaçebi, iflasına karar verilen oda ya da borsa üyesinden aidat alınmamasını öngören teklif sundu

Hamzaçebi’nin, TBMM Başkanlığı’na sunduğu teklif, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nda değişiklik yapılmasını öngörüyor.

Teklifin gerekçesinde, oda ve borsaların, mahkemeler tarafından hakkında iflas karar verilen üyelerinden, kayıtları ticaret sicilinden silininceye kadar aidat istemeye devam ettiğine işaret edilerek, iflas kararı nedeniyle ticari veya sınai faaliyette bulunmayan gerçek ve tüzel kişilerin, bu uygulama nedeniyle odalara borçlu konuma düştüğü belirtildi.

Oda ve borsaların birikmiş aidat, munzam aidat ve diğer alacaklarının tahsili için de iflas masalarına başvurduğu anlatılan gerekçede, oda ve borsa alacaklarının, iflas masasında diğer kamu alacakları gibi değerlendirilmediği için son sıralarda yer aldığı ve çoğunlukla tahsil edilemediği kaydedildi.

TOBB ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nda iflasına karar verilen oda ve borsa üyelerinden aidat alınmaması ve iflası kesinleşen üyelerin odalara olan birikmiş aidat ve munzam aidat ve benzeri borçları ile bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezalarının tahsilatından vazgeçilmesi teklif edildi. Kanun teklifinin tam metni ve gerekçesi şöyle:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

01.11.2013

5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur.

Gereğini arz ederim.
Saygılarımla

M. Akif Hamzaçebi
İstanbul Milletvekili

Genel Gerekçe

Oda ve Borsalar, mahkemeler tarafından hakkında iflas karar verilen üyelerinden, kayıtları ticaret sicilinden silininceye kadar aidat istemeye devam etmektedirler. İflas kararı nedeniyle herhangi bir ticari veya sınai faaliyette bulunmayan gerçek ve tüzel kişiler, bu uygulama nedeniyle odalara borçlu konuma düşmektedirler.

Ayrıca, oda ve borsalar varsa birikmiş aidat, munzam aidat ve diğer alacaklarının tahsili için de iflas masalarına başvurmaktadır.  Ancak oda ve borsa alacakları, iflas masasında diğer kamu alacakları gibi değerlendirilmediği için son sıralarda yer almakta ve çoğunlukla da tahsil edilememektedir.

Bu nedenle, 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nda yapılmasını teklif ettiğimiz değişiklikle, iflasına karar verilen Oda ve Borsa üyelerinden aidat alınmaması ve iflası kesinleşen üyelerin odalara olan birikmiş aidat ve munzam aidat ve benzeri borçları ile bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezalarının tahsilatından vazgeçilmesi öngörülmektedir.


Madde Gerekçeleri
Madde1- İflasına karar verilen Oda ve Borsa üyelerinden yıllık aidat alınmaması öngörülmektedir.
Madde  2- İflasına   karar verilen Oda ve Borsa üyelerinin Oda ve Borsalara olan birikmiş, borçları ile bunlara ait gecikme zammı ve cezaların  iflasın kesinleşmesiyle birlikte terkin edilmesini  öngörmektedir.
Madde 3- Yürürlük maddesidir.
Madde 4- Yürütme maddesidir.


5174 Sayılı Türk Odalar ve Borsalar Birliği ile
Odalar ve Borsalar Kanunu Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi

Madde 1- 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 24. Maddesi’ne aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Mahkemeler tarafından iflasına karar verilen üyelerden, iflas kararının alınmasından itibaren yıllık aidat tahakkuk ettirilemez.
Madde 2- 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 77. Maddesi’ne aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Hakkında iflas kararı verilen oda ve borsa üyelerinin, oda ve borsalara olan birikmiş tüm borçları ile bu borçlara ait gecikme zammı ve cezalarının tahsilatından vazgeçilir.”

Madde 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 4- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Anahtar Kelimeler
    Cuma, 01 Kasım 2013 17:12

Bağlantılı Konular