“El Nusra Cephesi isimli örgüt, bir terör örgütü müdür?”

Loğoğlu, Başpolislikle ilgili olarak da emniyet teşkilatı kanununda değişiklik yapilması hakkında kanun teklif verdi.

CHP Genel Başkan yardımcısı Faruk Loğoğlu Başbakan Erdoğan ve Dışışleri Bakanı Davutoğlu tarafından yanıtlanması şistemiyle TBMM Başkanlığına soru önergeleri verdi.

Başpolislikle ilgili olarak da emniyet teşkilatı kanununda değişiklik yapilması hakkında kanun teklif veren  CHP Genel Başkan yardımcısı Faruk Loğoğlu’nun soru önergeleri ve kanun teklifi aynen şöyle ;

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına.

Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu tarafından sözlü olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.

En uzun kara sınırına sahip olduğumuz komşu ülke Suriye’deki çatışmalarda Nusra Cephesi başta olmak üzere çeşitli terör örgütlerinin rol oynadığına yönelik, ciddi basın kuruluşları tarafından dile getirilen bilgi ve duyumlar vatandaşlarımızın ve ülkemizin güvenliği bakımından ciddi endişe kaynağıdır.

Bu durumda yanıtlanması istenen soru şudur:

1)      Suriye’nin özellikle Türkiye sınırına yakın bölgelerinde faaliyet gösteren “El Nusra Cephesi” isimli örgüt bir terör örgütü müdür?

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.

Suriye’de ikinci yılını dolduran çatışmalarda onbinlerce insan hayatlarını kaybetmiş, yüzbinlerce insan da sığınmacı ve mülteci durumuna düşmüştür. Suriye rejimi ile muhalif güçler arasındaki mücadele halen devam etmektedir. İki taraf arasındaki mücadelede bazı terör örgütlerinin de rol oynadığı ciddi basın kuruluşları tarafından sıklıkla gündeme getirilmektedir.

En uzun kara sınırına sahip olduğumuz komşu ülke Suriye’deki çatışmalarda terör örgütlerinin de rol oynaması vatandaşlarımızın ve ülkemizin güvenliği bakımından ciddi endişe kaynağıdır.

Bu durumda yanıtlanması istenen sorular şunlardır:

1)      Suriye’deki çatışmalarda terör örgütleri de yer almakta mıdır?

2)      Suriye’deki çatışmalarda terör örgütleri yer alıyorsa, bunlar hangi örgütlerdir?

3)      “El Nusra Cephesi” isimli örgüt bir terör örgütü müdür?

4)      Öte yandan, atadığınız bir büyükelçi “El Kaide bir terör örgütü değildir” demiştir. Bu konudaki görüşünüz nedir?

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini izinlerine saygılarımla arz ederim.

12 Haziran seçimlerine bir hafta kala, 4 Haziran 2011’de, Adana’da yaptığınız konuşmada, Adanalılara çeşitli vaatlerde bulundunuz. Bu vaatlerden birisi de Çukurova Havaalanı idi. Konuşmanızı yaparken şu sözleri kullandınız:

“Adana’ya 19 kilometre uzaklıktaki Çukurova Havalimanının yapımına da başlıyoruz. Geçtiğimiz Nisan ayında çalışmalara başlandı, inşallah 3 yıl içinde tamamlayıp hizmete alacağız. Böylece Adana’ya bir de bölgesel havaalanı kazandırmış olacağız.”

Fakat, söz konusu konuşmanızı yaptığınız tarihten bugüne kadar geçen süre içinde Çukurova Havaalanı’nın yapımına henüz başlanmamıştır.

Bu durumda yanıtlanması istenen sorular şunlardır:

1)      Haziran 2011’den bugüne kadar geçen süre içinde Çukurova Havaalanı’nın yapımına başlanmamasının gerekçesi nedir?

2)      Yerel basında, Çukurova Havaalanı’nın temelinin 27 Mayıs’ta atılacağına ilişkin haberler çıkmaktadır. Bu haberler doğru mudur? Değilse, Çukurova Havaalanı’nın temeli ne zaman atılacaktır?

3)      Konuşmanızdan hareketle Çukurova Havaalanı’nın 2014 yılı içinde hizmete gireceğini söyleyebilir miyiz?

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

“04.06.1937 tarih ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” gerekçesiyle birlikte ekte sunulmuştur.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

GENEL GEREKÇE

Emniyet Teşkilatı’nın ilk kademe amir ihtiyacının karşılanması ve polis memurlarına kariyer imkanı sağlanması için 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 16.06.2010 tarihinde 5997 sayılı kanun ile “Başpolis Memuru” ve “Kıdemli Başpolis Memuru” rütbeleri  oluşturulmuştur. Başpolis Memuru rütbesi Emniyet Teşkilatı Kanunu 13. Maddesine göre 11. meslek derecesindedir ve Polis Memuru rütbesinin üstündedir. Başpolis ve Kıdemli Başpolis Memuru rütbesine terfi etmek isteyen Emniyet mensupları sınav dahil zorlu aşamalardan geçmektedirler.

Başpolis rütbesi için yapılan sınavda başarılı olanlar Yönetici Eğitimi’ni de tamamlayarak 14-22 Nisan 2011 tarihlerinde atanmışlardır. Emniyet Teşkilatı’nda halen 9200 Başpolis görev yapmaktadır.

Fakat, Başpolis rütbesi konusundaki uygulamalarda ‘Emniyet Teşkilatı’nın ilk kademe amir ihtiyacının karşılanması’ amacına uyulmamaktadır. Başpolis ve Kıdemli Başpolis Memurları sıklıkla amir olarak değil ekip ya da büro memuru olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle, Emniyet Teşkilatı içinde bir takım sıkıntılar baş göstermiştir. Başpolislerin atanma, görev tanımı ve hitap şekli konuları başta olmak üzere acil çözüm bekleyen sorunları vardır. Bu sorunlar çözülmediği takdirde, polislerimizin motivasyon ve aile yaşamları olduğu kadar Emniyet Teşkilatı’nın disiplin ve verimliliği de doğrudan ve olumsuz olarak etkilenecektir.

Bu noktadan hareketle kanun, Başpolis Memuru ve Kıdemli Başpolis Memuru rütbelerini taşıyan Emniyet Teşkilatı Personelimizin mağduriyetlerini gidermeyi hedef almaktadır. Buradaki amaç, söz konusu personelin çalışma koşullarını iyileştirecek düzenlemeleri yapmak olduğu kadar Emniyet Teşkilatı’nın daha sağlıklı çalışmasına da katkıda bulunmaktır.

EMNİYET TEŞKİLATI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 13 üncü maddesinde yer alan rütbe unvanlarından “Kıdemli Başpolis Memuru” unvanı “Kıdemli Başpolis” şeklinde, “Başpolis Memuru” unvanı “Başpolis” şeklinde değiştirilmiş, 10 ve 11 inci meslek derecelerinde yer alan “Büro Memuru, Ekip Memuru” görev unvanları madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 2- 3201 sayılı Kanunun ek 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“EK MADDE 28- Emniyet Genel Müdürlüğünce, ihtiyaç duyulması halinde aşağıda belirtilen kriterlere göre seçilecek en az beş yıl fiilen görev yapmış polis memurları arasından başpolis kadrolarına, başpolis olarak fiilen beş yıl görev yapmış olanlar arasından ise kıdemli başpolis kadrolarına atama yapılabilir. Başpolis ve kıdemli başpolis kadrolarına atanacakların birimlere ve branşlara göre sayısı Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenir.

Başpolis ve kıdemli başpolisliğe atanacakların seçiminde; meslek kıdemi, eğitim düzeyi, personelin yöneticilik özelliğine ilişkin amirlerinin değerlendirmesi, performans değerlendirme puanı adli ve idari cezalar ile yazılı sınav sonuçları esas alınır.

Emniyet Genel Müdürlüğünce, ayrıca her yıl ihtiyaç olarak tespit olunan başpolis sayısının % 20’sine kadarı 24 yıl ve üzeri fiili hizmet süresi bulunan polis memurları için ayrılır. Bu sayıya göre belirlenecek polis memurları, yönetmelikte belirlenen başvuru şartları, kendi aralarında düzenlenecek yazılı sınav ve diğer kriterler esas alınarak yapılacak sıralamaya göre başpolisliğe atanır.

Kıdemli başpolis, başpolis ve polis memurunun; başpolis ise polis memurunun hiyerarşik üstüdür.

Başpolis ve kıdemli başpolisler hakkında, bu Kanun ve diğer kanunlarda belirtilmeyen hususlarda polis memurları hakkındaki hükümler uygulanır.

Başpolis ve kıdemli başpolisliğe atanacakların seçiminde aranacak şartlar, başvuru ve değerlendirme, uygulanacak yazılı sınav, başarı sırasının tespiti, verilecek eğitimler, atanma ve bunlara ilişkin diğer esas ve usuller yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1- Halihazırda ‘Başpolis ve Kıdemli Başpolis Memuru’ unvanı taşıyan Emniyet Teşkilatı personelinin memur olarak kullanılmalarını önlemeye yönelik düzenlemeleri ifade etmiştir.

Madde 2- Başpolis ve Kıdemli Başpolislerin unvan ve atnama koşullarına ilişkin düzenlemeleri ifade etmiştir.

Madde 3- Yürürlük maddesidir.

Madde 4- Yürütme maddesidir.

    Salı, 28 May 2013 13:51

Bağlantılı Konular